NAZİLLİ E TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU-GENEL BÜTÇE AMBAR BİRİMİ

Muhtelif gıda ve yakıt ürünleri alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00491906
Şehir : Aydın / Nazilli
Yayınlandığı Gazeteler

SES 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ADALET 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/504520 - 504518 - 504521 - 504967 - 504522
Niteliği, Türü, Miktarı
:
TAVUK BUT VE KEMİKSİZ TAVUK GÖĞÜS(DERİLİ) - KIŞLIK SEBZE VE MEYVE - 45 KG. PROPAN TÜP - MOTORİN - 10*18 TORBA KÖMÜR
İhale Tarihi
:
06.12.2016 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
NAZİLLİ E TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA BAĞLI PREFABRİK AÇIK C.İ.K
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
NAZİLLİ E TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
Mal Malzeme Alım İşi
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19 ncu Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edileceklerdir.
1- İdarenin
ADRESİ TELEFON NO FAKS NUMARASI ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
PINARBAŞI MAH. 15 SOKAK NO:99 NAZİLLİ 0-256-318 00 22-23 0-256-318 00 27 ab77232@adalet.gov.tr
2-İhale Konusu Malın 3-İhalenin
S.NO İHALE NİTELİĞİ VE TÜRÜ MİKTARI TESLİM YERİ TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ YAPILACAĞI YER İHALE İHALE
KAYIT NO: TARİHİ SAATİ
1 2016/504520 TAVUK BUT VE KEMİKSİZ TAVUK GÖĞÜS(DERİLİ)) 2 Kalem NAZİLLİ E TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 31.12.2017 NAZİLLİ E TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA BAĞLI PREFABRİK AÇIK C.İ.K 06.12.2016 09:30
2 2016/504518 KIŞLIK SEBZE VE MEYVE 21 Kalem 30.06.2017 06.12.2016 10:00
3 2016/504521 45 KG. PROPAN TÜP 1 Kalem 31.12.2017 06.12.2016 10:30
4 2016/504967 MOTORİN 1 Kalem 31.12.2017 06.12.2016 11:00
5 2016/504522 10*18 TORBA KÖMÜR 1 Kalem 31.12.2017 06.12.2016 11:30
İhale Konusu malın niteliği türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dökümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler,
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi
Odasına yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,ruhsat veya
faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Kömür alımı için Katı yakıt satıcı kayıt belgesi 2-Yetkili satıcı belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tastikli imza beyannamesi
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tesdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler
b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler
c)Türkiye de serbest bölgelerde faliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge
faaliyet belgesi İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden,kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul
edilir.isteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1-Propan Tüp alımı için alım konusu malın yetkili satıcı olduğunu gösterir bayilik belgesi
2-Motorin alımı için Teklif edilen mala ilişkin yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunacaktır.
4.3.2.1.Standarda ilişkin belgeler:
1-Motorin alımı için Kalite belgesi ve motorin uygunluk belgesi
2-Kömür alımı için ilgili malın tüm değerlerini gösterir analiz raporu
4.3.2.2.Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1-Motorin alımı için ilgili firmaya ait Türkiye genelinde Taşıt Tanıma Sistemi olduğuna dair belge ve belgeler
2-Kömür alımı için Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan satış uygunluk belgesi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dökümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TRY (ELLİ Türk Lirası) karşılığı Nazilli Malmüdürlüğünden alınan
alındı belgesi ile Nazilli E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Genel Bütçe Ambar Biriminden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nazilli E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Pınarbaşı mah.15 sok.No:99 NAZİLLİ
adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliye her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür..
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR