BOLU GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif gıda ve temizlik ürünleri alım ihalesi

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00453962
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BOLU TAKİP 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/413364
Niteliği, Türü, Miktarı
:
301 KALEM GIDA VE 55 KALEM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
16.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 17 Temmuz Spor Salonu Ali Karasu Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

301 KALEM GIDA VE 55 KALEM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ALIMI

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

301 KALEM GIDA VE 55 KALEM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/413364

1-İdarenin

a) Adresi

:

İHSANİYE MAHALLESİ STADYUM CADDESİ 1 14100 BOLU MERKEZ/BOLU

b) Telefon ve faks numarası

:

3742151357 - 3742158742

c) Elektronik Posta Adresi

:

bolu-gsim@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

301 KALEM GIDA VE 55 KALEM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Alınacak gıda ürünleri Karaçayır Kamp Eğitim Merkezine yüklenici firma tarafından teslim edilecektir. Gıda ürünleri Müdürlüğümüz muayene kabul ve mal teslim alma komisyonu görevlileri tarafından teslim alınacaktır. Gıda ürünleri tesislerimizin ihtiyacına göre 15 günlük periyotlar halinde peyderpey alınacaktır. Söz konusu gıda ürünlerini depolama ve muhafaza etme olanakları elverişsiz olmasından dolayı alımlar yukarıda bahsedildiği gibi 15 günlük periyotlar halinde ihtiyaca göre peyderpey yapılacaktır. Gıda malzemeleri alımları 01 Aralık 2016 – 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında 15 günlük periyotlarda peyderper alınacaktır. Siparişler haftanın 7 günü verilebilir ve yüklenici firma ürünleri teslim etmekle yükümlüdür. Yüklenici firmaya en geç 12 saat öncesinden sipariş verilecek olup ürünler istenilen gün ve saatte hazır olacaktır. Ancak özel durumların oluşması, özel ihtiyaçların ortaya çıkması durumunda yüklenici firma verilen siparişleri 2 saat içinde teslim edilecektir. Ürünler yüklenici firma tarafından sipariş fişi karşılığında teslim edilecektir.Sipariş fişinde ürünün adı, miktarı ile birim ve toplam fiyatları yazılı olacaktır.Sipariş fişinde teslim alan ve teslim edenin imzaları bulunacaktır.İmzasız fişler değerlendirmeye alınmaz ve ödeme yapılmaz. Ürünlerin alınmasına başlanmasını müteakip sipariş fişleri toplamına göre 30 günlük periyotlar halinde fatura kesilecek olup, her kesilen faturanın ödeme süresi 60 gündür. Ürünler muayene kabul komisyonu ve mal teslim alma komisyonunca teslim alınacak olup, komisyon ve görevlilerin kabul etmediği ürünler hiçbir surette teslim alınmayacak ve yüklenici firma aynı gün içerisinde ürünleri yenisiyle değiştirecektir. Yüklenici firma bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır. Ancak; Tesislerimizdeki faaliyetlere ve kamplara katılacak kişilerin istenilen sayıda olmaması yani eksik katılım olması durumunda ihtiyaç listesinde belirtilen tahmini olarak hesaplanan söz konusu gıda ürünlerinin bir bölümü alınmayabilir. Bu durumdan firmalar Müdürlüğümüzü ve komisyonumuzu sorumlu tutamaz ve hiçbir hak talep edemez. Firma ihaleye katılırken bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır. Alınan miktar kadar ödeme yapılacaktır. Alınacak temizlik ürünlerinin tamamı tek seferde İl Müdürlüğümüz Karaçayır İzzet Baysal Kamp Eğitim Merkezi muayene kabul ve mal teslim alma komisyonu görevlilerine yüklenici firma tarafından teslim edilecektir. Komisyon ve görevlilerin kabul etmediği ürünler hiçbir surette teslim alınmayacak ve yüklenici firma 2 gün içerisinde temizlik ürünlerini yenisiyle değiştirecektir. Yüklenici firma bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasının müteakibinde söz konusu gıda ürünleri yükleniciye yazılı veya telefonla bildirilen 15 günlük program doğrultusunda peyderpey ihale üzerinde kalan firmalar tarafından Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Karaçayır İzzet Baysal Kamp Eğitim Merkezi’ne Müdürlüğümüz muayene kabul ve mal teslim alma komisyonu görevlileri nezaretinde teslim edilecektir. Söz konusu gıda ürünlerini depolama ve muhafaza etme olanakları elverişsiz olmasından dolayı alımlar yukarıda bahsedildiği gibi 15 günlük periyotlar halinde ihtiyaca göre peyderpey yapılacaktır. Söz konusu temizlik ürünlerinin tamamı tek seferde İl Müdürlüğümüz tarafından verilen listeye istinaden Aladağ Kamp Eğitim Merkezi, Karaçayır Kamp Eğitim Merkezi ve Gerede Arkut Dağı Kayak Evi yetkililerine yüklenici firma tarafından teslim edilecektir. Teslim anında uyulacak kurallar : Yüklenici istenilen ürünleri temin ve teslim ederken Teknik Şartnamede belirtilen evsaf ve özelliklerde olması şartına harfiyen uyacak ve bu uygunluğu Muayene Kabul ve Mal Teslim Alma Komisyonuna onaylatacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 17 Temmuz Spor Salonu Ali Karasu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

16.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İhale Satınalma ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 17 Temmuz Spor Salonu Ali Karasu Toplantı Salonu İhale Komisyonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR