Yazdır

BİSMİL İLÇE DEVLET HASTANESİ

Muhtelif demirbaş malzeme alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449171
Şehir : Diyarbakır / Bismil
Yayınlandığı Gazeteler

BİSMİL HABER 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 4 KISIM MAL ALIMI ( YANGIN TÜP DOLUMU, MUTFAK DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI, BİLGİSAYAR DEMİRBAŞ MALZEMESİ, KIRTASİYE VE MATBU EVRAK) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/405412
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 31.10.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer : DİYARBAKIR YOLU KÖSELİ MEVKİ 6. KM BİSMİL DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ -BİSMİL/DİYARBAKIR
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TÜP DOLUMU, DEMİRBAŞ, KIRTASİYE MATBU EVRAK VE BİLGİSAYAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ- BİSMİL SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

4 KISIM MAL ALIMI ( TÜP DOLUMU, DEMİRBAŞ, KIRTASİYE MATBU EVRAK ve BİLGİSAYAR MALZ ALIMI) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/405412

1-İdarenin

a) Adresi

:

DİYARBAKIR YOLU KÖSELİ MEVKİİ 6. KM BİSMİL DEVLET HASTANESİ 21500 BİSMİL/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4124152310 - 4124155787

c) Elektronik Posta Adresi

:

diyarbakirdhs1@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 KISIM MAL ALIMI ( YANGIN TÜP DOLUMU, MUTFAK DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI, BİLGİSAYAR DEMİRBAŞ MALZEMESİ, KIRTASİYE VE MATBU EVRAK)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

BİSMİL DEVLET HASTANESİ MERKEZ DEPO VE AMBARLARI

c) Teslim tarihi

:

MAL MUAYENE KOMİSYONUNCA TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMEYE GÖRE İNCELEREK TESLİM ALINACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DİYARBAKIR YOLU KÖSELİ MEVKİ 6. KM BİSMİL DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ -BİSMİL/DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati

:

31.10.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

3. KISIM 5.8.9.10.13.15.18.19.23.24. KALEMLERE NUMUNE VEYA KATALOG GETİRMELERİ ZORUNLUDUR. 4. KISIM 1.2.8.10.13.14. KALEMLERE NUMUNE GETİRMELERİ ZORUNLUDUR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİSMİL DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DİYARBAKIR YOLU KÖSELİ MEVKİİ 6. KM BİSMİL DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR