İZMİR İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif debi ve irtifada dalgıç motopomp alımı ihalesi

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00491539
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Alt Birimi
:
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)
İhale Kayıt No
:
2016/495980
Niteliği, Türü, Miktarı
:
46 KALEM MUHTELİF DEBİ VE İRTİFADA DALGIÇ MOTOPOMP ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
19.12.2016 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Cumhuriyet Bulvarı No:16 35250 KONAK İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUHTELİF DEBİ VE İRTİFADA DALGIÇ MOTOPOMP SATIN ALINACAKTIR
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)

MUHTELİF DEBİ VE İRTİFADA DALGIÇ MOTOPOMP alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/495980

1-İdarenin

a) Adresi

:

Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2322932000 - 2322932831

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

46 KALEM MUHTELİF DEBİ VE İRTİFADA DALGIÇ MOTOPOMP ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Gaziler Cad.No:373 Halkapınar-İZMİR adresindeki Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Ambarı

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Cumhuriyet Bulvarı No:16 35250 KONAK İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

19.12.2016 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin işdeneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

-Yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olarak ihaleye teklif verilmesi halinde yetkili satıcı belgesi ile birlikte imalatçıya ait yukarıdaki belgelerden birisi de sunulacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İhaleye katılacak istekliler önerdikleri düşey çalışacak dalgıç motopomplara ait TS 11146 Türk Standartlarına Uygunluk Belgesini sunacaklardır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

- İstekliler, imalatçı firma tarafından düzenlenen, EK-1 tablosunda isteği yapılan her bir dalgıç motopompa ait

Debiye göre basma yüksekliği H=f(Q)

Debiye göre güç N=f(Q)

Debiye göre verim n=f(Q)

Karakteristik eğrilerini vereceklerdir.

Karakterislik eğrilerin sunulduğu form üzerinde; istenilen noktadaki, debi, irtifa, kapalı vana basıncı, motor gücü, pompa verimi ile maksimum mil gücü noktasındaki motor gücü bu form üzerinde açıkça belirtilecektir.

- İstekliler, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi için gerekli olan EK-2 tablosunda istenilen bilgileri eksiksiz doldurarak teklifleriyle birlikte sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Tamamen kuyu içindeki suya dalmış halde çalışabilen, elektrik motoru ile pompadan meydana gelen, mili üzerindeki çarkları vasıtasıyla temiz suyu emerek kuyudan yukarı basan dalgıç motopompları alım işleri, temiz su transferinde kullanılan bölünebilir gövde veya dik milli pompa alımı işleri.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

İstekliler, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi için gerekli olan EK-2 tablosunda istenilen bilgileri eksiksiz doldurarak teklifleriyle birlikte sunacaklardır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi Teknik Şartname madde 4'te belirtilen formüle ve esaslara göre yapılacaktır.

İsteklilerin EK-2 tablosunda teklif edecekleri “garanti edilen komple sistem verimi” her bir dalgıç motopomp için aşağıdaki formüle göre, 10000 saatte tüketeceği enerji sarfiyatı bedeli hesaplacaktır. Hesaplanan bu enerji sarfiyat bedeli isteklinin teklif fiyatı ile toplanacak ve elde edilen bu fiyat tekliflerin mukayesesinde esas değer olarak alınacaktır. Sonuçta buradan en ekonomik teklif belirlenecek ve belirlenen bu teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olacaktır. İhalenin siparişe bağlanmasında, teklif fiyatı esas alınacaktır.

A1 : [(Q1xHm1) / 102 ] x F x T x 1/ηg1 x n1

A2 : [(Q2xHm2) / 102 ] x F x T x 1/ηg2 x n2

. . . : .....

. . . : .....

Ak : [(QkxHmk) / 102 ] x F x T x1/ηgk x nk

A : A1 + A2 + … + Ak

Ekonomik Bedel : A0 +A

Q1, Q2,…, Qk :EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların debileri (lt/sn)

Hm1, Hm2, …, Hmk :EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların manometrik yüksekliği (mSS)

ηg1, ηg2, …, ηgk :EK-2 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların garanti edilen komple sistem verimleri

n1, n2, … nk :1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların adetleri

A1, A2, …, Ak :İsteklinin teklif fiyatına eklenecek 10000 saatte tüketeceği enerji sarfiyat bedeli (TL)

A :İsteklinin teklif fiyatına eklenecek 10000 saatte tüketeceği enerji sarfiyat bedeli (TL)

A0 :Teklif Fiyatı

F : Enerji birim fiyatı (0,31 TL/kwh)

T : Süre (10000 saat)

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası)karşılığı Cumhuriyet Bulvarı No:16 35250 KONAK İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Genel Evrak Şefliği Cumhuriyet Bulvarı No:16 35250 K:Z KONAK İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR