Yazdır

TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ SİVAS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Motorin ve kurşunsuz benzin alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00498179
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HADİSELERLE HAKİKAT 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MEMLEKET SİVAS 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : Sivas Şube Müdürlüğümüz araçlarının, 2017 yılı içerisinde Yüklenici firma akaryakıt istasyonundan ihtiyaç duyulan zamanlarda alınması
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 08.12.2016 11:00
İhale Türü : Mal Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : 29000 Litre Motorin, 750 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhalenin Yapılacağı Yer : Kadıburhanettin Mah. M. Yazıcıoğlu Bul. No:13
İhale Kayıt No : 2016/519132
Muhammen Bedel : 75 TL
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TMO SİVAS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2017 YILINDA İHTİYACI OLAN 29,000 LİTRE MOTORİN İLE 750 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) ALINMASI İŞİ

TMO SİVAS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2017 YILINDA İHTİYACI OLAN 29,000 LİTRE MOTORİN İLE 750 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) ALINMASI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/519132

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kadıburhanettin Mah. Muhsinyazıcıoğlu Bul. 13 58020 SİVAS MERKEZ/SİVAS

b) Telefon ve faks numarası

:

3462276308 - 3462275369

c) Elektronik Posta Adresi

:

sivas.sube@tmo.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

29000 Litre Motorin, 750 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sivas Şube Müdürlüğümüz araçlarının, 2017 yılı içerisinde Yüklenici firma akaryakıt istasyonundan ihtiyaç duyulan zamanlarda alınması

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi olan 01/01/2017'den itibaren Müdürlüğümüz araçlarının ihtiyacı olan akaryakıtı Yüklenici firmanın akaryakıt istasyonundan 31/12/2017 tarihine kadar alınmasıdır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kadıburhanettin Mah. M. Yazıcıoğlu Bul. No:13

b) Tarihi ve saati

:

08.12.2016 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

EPDK tarafından verilen Bayilik Lisansı (İstasyonlu)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı TMO Sivas Şube Müdürlüğü Muhasebe Servis Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMO Sivas Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. TMO SİVAS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2017 YILINDA İHTİYACI OLAN 29,000 LİTRE MOTORİN İLE 750 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) ALINMASI İŞİ TMO SİVAS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2017 YILINDA İHTİYACI OLAN 29,000 LİTRE MOTORİN İLE 750 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) ALINMASI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2016/519132 1-İdarenin a) Adresi : Kadıburhanettin Mah. Muhsinyazıcıoğlu Bul. 13 58020 SİVAS MERKEZ/SİVAS b) Telefon ve faks numarası : 3462276308 - 3462275369 c) Elektronik Posta Adresi : sivas.sube@tmo.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 29000 Litre Motorin, 750 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Sivas Şube Müdürlüğümüz araçlarının, 2017 yılı içerisinde Yüklenici firma akaryakıt istasyonundan ihtiyaç duyulan zamanlarda alınması c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihi olan 01/01/2017'den itibaren Müdürlüğümüz araçlarının ihtiyacı olan akaryakıtı Yüklenici firmanın akaryakıt istasyonundan 31/12/2017 tarihine kadar alınmasıdır.
3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Kadıburhanettin Mah. M. Yazıcıoğlu Bul. No:13 b) Tarihi ve saati : 08.12.2016 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: EPDK tarafından verilen Bayilik Lisansı (İstasyonlu)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı TMO Sivas Şube Müdürlüğü Muhasebe Servis Şefliği adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMO Sivas Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR