ÇORUM TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Motorin ve kurşunsuz benzin alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00493745
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HAKİMİYET 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÇORUM HABER 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/510334
Niteliği, Türü, Miktarı
:
17000 Litre Motorin, 1000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Çorum Şube Müdürlüğümüz araçlarının, 2017 yılı içerisinde Yüklenici firma akaryakıt istasyonundan ihtiyaç duyulan zamanlarda alınması
İhale Tarihi
:
05.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ÇORUM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA YOLU 9 KM ŞEKER FABRİKASI YANI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TMO ÇORUM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2017 YILINDA İHTİYACI OLAN 17,000 LİTRE MOTORİN İLE 1,000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) ALINMASI İŞİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) ÇORUM MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TMO ÇORUM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2017 YILINDA İHTİYACI OLAN 17,000 LİTRE MOTORİN İLE 1,000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) ALINMASI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/510334

1-İdarenin

a) Adresi

:

ANKARA YOLU 9. KM. ŞEKER FABRİKASI YANI ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

3642350082 - 3642350083

c) Elektronik Posta Adresi

:

corum.sube@tmo.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

17000 Litre Motorin, 1000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Çorum Şube Müdürlüğümüz araçlarının, 2017 yılı içerisinde Yüklenici firma akaryakıt istasyonundan ihtiyaç duyulan zamanlarda alınması

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi olan 01/01/2017'den itibaren Müdürlüğümüz araçlarının ihtiyacı olan akaryakıtı Yüklenici firmanın akaryakıt istasyonundan 31/12/2017 tarihine kadar alınmasıdır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ÇORUM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA YOLU 9 KM ŞEKER FABRİKASI YANI

b) Tarihi ve saati

:

05.12.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

EPDK tarafından verilen Bayilik Lisansı (İstasyonlu)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı TMO Çorum Şube Müdürlüğü Muhasebe servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ÇORUM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR