Yazdır

EDİRNE F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MD.

Motorin alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00497903
Şehir : Edirne
Yayınlandığı Gazeteler

EDİRNE STAR 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 19.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu
İhale Kayıt No : 2016/520181
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 35.000 Lt. Motorin -Diğer Alımı
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

EDİRNE F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

MOTORİN(DİĞER) SATIN ALINACAKTIR

Motorin ( Diğer) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası

: 2016/520181

1-İdarenin

a) Adresi

: Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz

Kurumu Avarız Köyü Yolu Üzeri EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

: 0 284 2248053 - 0 284 2248060

c) Elektronik posta adresi

d) ihale dökümanının görüleceği internet adresi

: edirne.ftcik@adalet.gov.tr

: https : //ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

  1. Niteliği, Türü ve Miktarı

: 35.000 Lt. Motorin -Diğer Alımı

b) Teslim Yeri

: Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Araçların Yakıt Deposu ve Kurum Jeneratör Yakıt Deposu

c) Teslim Tarihi

: 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasındaki kurumun ihtiyaç duyduğu dönemlerde peyder pey alınacaktır.

3-İhalenin

a) Yapılacağı Yer

: Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 19.12.2016 Pazartesi günü saat 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından düzenlenmiş iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Dağıtıcı Lisansını,

İstekli, Akaryakıt Pazarlama Kuruluşu Bayisi ise dağıtım şirketi ile yapmış olduğu bayilik sözleşmesini (Bayilik sözleşmesinin ihale konusu iş için idare ile yüklenici arasında yapılacak sözleşme süresini kapsayacak şekilde süresinin bulunması gerekmektedir.) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından düzenlenmiş sözleşme süresince geçerliliği olan istasyonlu bayilik lisansını ihale sürecinde yeterlilik belgeleri arasında sunmaları zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR