Yazdır

EDİRNE YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Motorin alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453670
Şehir : Edirne
Yayınlandığı Gazeteler

SON HABER 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
EDİRNE STAR 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 20.000 Litre Motorin (Diğer) Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : Yurtkur Edirne İl Müdürlüğü Çavuş Bey Mah. Talat Paşa Cad. No:224 Edirne
İhale Tarihi : 26.10.2016 10:00
İhale Kayıt No : 2016/421162
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

MOTORİN (DİĞER)

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU EDİRNE İL MÜDÜRLÜĞÜ

Motorin (Diğer) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/421162

1-İdarenin

a) Adresi

:

Çavusbey Mah. Talatpaşa Caddesi No:224 22030 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2842144234 - 2842144233

c) Elektronik Posta Adresi

:

edirne@kyk.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

20.000 Litre Motorin (Diğer) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1- İl Müdürlüğü Talatpaşa Cad. No:224/EDİRNE 2-Selimiye ve Sedefkar Mehmet Ağa Yurt Müdürlükleri Kocasinan mahallesi E5 Karayolu üzeri N.76 (Tıp Fak.yanı) EDİRNE 3-Edirne Kız Öğrenci Yurdu Müdürlüğü Kocasinan mahallesi E5 Karayolu üzeri (Tıp Fak.yanı) EDİRNE 4-Sultan 2. Murat Yurt Müdürlüğü Kocasinan Mah. 9.Patika Sok. Otogar arkası EDİRNE 5-Gülşeni Yurt Müdürlüğü Şükrüpaşa mh.20001 sok.No 6/A Merkez/EDİRNE

c) Teslim tarihleri

:

-Hizmet araçları ihtiyaç duyuldukça ilgili firmanın yakıt istasyonundan temin edecekler. Selimiye ve Sedefkar Mehmet Ağa Yurt Müdürlükleri Kocasinan mahallesi E5 Karayolu üzeri N.76 (Tıp Fak.yanı) EDİRNE Edirne Kız Öğrenci Yurdu Müdürlüğü Kocasinan mahallesi E5 Karayolu üzeri (Tıp Fak.yanı) EDİRNE Gülşeni Yurt Müdürlüğü Şükrü Paşa Mah. 20001 Sok. No:6/A EDİRNE Sultan 2. Murat Yurt Müdürlüğü Kocasinan Mah. 9.Patika Sok. Otogar arkası EDİRNE adreslerinde bulunan jeneratörlerin akaryakıt temini için, Yurt Müdürlüklerinin talebine göre ilgili firma belirtilen adrese tankeriyle gelip (Nakliye dahil) Yurt Müdürlüğüne Motorin teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yurtkur Edirne İl Müdürlüğü Çavuş Bey Mah. Talat Paşa Cad. No:224 Edirne

b) Tarihi ve saati

:

26.10.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yurtkur Edirne İl Müdürlüğü Çavuşbey mh. Talatpaşa Cad.No.224 EDİRNE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yurtkur Edirne İl Müdürlüğü Çavuş Bey Mah. Talat Paşa Cad. No:224 Edirneadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR