Yazdır

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Motor yağı alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635915
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 15.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : Toplamı 16 Kısım Olmak Üzere 67 Kalem(Hırdavat Malzemeleri, Park ve Bahçe Bakım-Onarım Alet ve Malzemeleri, Motor Yağı) Malzeme Alımı, Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer : Bornova Evka-3, 4. Sanayi Bornova Belediyesi Şantiyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ambarlarına teslim edilecektir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 09.08.2017 10:00
İhale Kayıt No : 2017/344293
İhalenin Yapılacağı Yer : Bornova Belediyesi Encümen Salonu (Fevzi Çakmak Cad. No.38 Bornova-İZMİR)

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

HIRDAVAT MALZEMELERİ, PARK VE BAHÇE BAKIM-ONARIM ALET VE MALZEMELERİ, MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

BORNOVA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Görev Alanlarındaki Parkların Bakım ve Onarımında Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/344293

1-İdarenin
a) Adresi : ERGENE MAH.2 SOK.İÇTAŞ HİZMET BİNASI K:3 7 35040 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2329992929 - 8502098398
c) Elektronik Posta Adresi : parklar@bornova.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplamı 16 Kısım Olmak Üzere 67 Kalem(Hırdavat Malzemeleri, Park ve Bahçe Bakım-Onarım Alet ve Malzemeleri, Motor Yağı) Malzeme Alımı, Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bornova Evka-3, 4. Sanayi Bornova Belediyesi Şantiyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ambarlarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 (otuz ) takvim günü içerisinde tüm malzemelerin tamamı eksiksiz ve teknik şartnameye uygun olarak teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bornova Belediyesi Encümen Salonu (Fevzi Çakmak Cad. No.38 Bornova-İZMİR)
b) Tarihi ve saati : 09.08.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 14., 15., 7., 3., 10., 4., 11., 9., 12., 2., 13., 5., 6., 1., 8.kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bornova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Fevzi Çakmak Cad. No.38 Bornova-İZMİR) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bornova Belediyesi Encümen Salonu (Fevzi Çakmak Cad. No.38 Bornova-İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR