Yazdır

ANKARA TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Montaj malzemesi alım işi ihale edilecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495332
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 16.12.2016 15:00
Niteliği, Türü, Miktarı : AR-GE Laboratuvarı İçin 10 Kalem Teknik Cihaz Alımı ve Toprak Analiz Laboratuvarı İçin 11 Kalem Mobilya Donanımı İle Montaj Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar/ANKARA
İhale Kayıt No : 2016/507931
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TEKNİK CİHAZ VE TOPRAK ANALİZ LABORATUVAR MOBİLYA DONANIM İMALAT YAPIM VE MONTAJ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AR-GE Laboratuvarı İçin Teknik Cihaz Alımı ve Toprak Analiz Laboratuvar Mobilya Donanım İmalat Yapım ve Montaj Dahil Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/507931

1-İdarenin

a) Adresi

:

Karanfil Sk. No:62 06100 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3124178470 - 312 417 78 39

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@tigem.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

AR-GE Laboratuvarı İçin 10 Kalem Teknik Cihaz Alımı ve Toprak Analiz Laboratuvarı İçin 11 Kalem Mobilya Donanımı İle Montaj Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

TİGEM AR-Ge Laboratuvarı Gazi Mah. Yenimahalle/ANKARA TİGEM Toprak Laboratuvarı Gazi Mah. Yenimahalle/ANKARA

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme konusu cihazlar, montaj dahil olmak üzere işe başlama tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

16.12.2016 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklinin yetkili satıcı olması veya yetkili temsilci durumunda; yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler ile birlikte yetkili satıcısı veya yetkili temsilcisi olduğu imalatçının imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelerini de sunacaktır.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

a) Firma, Çalkalayıcı alımına ilişkin teknik şartnamede belirtilen ISO 9001 sertifikası ve CE belgesi bulunmalı ve teklif eden firmanın TSE Teknik Servis Yeterlilik Belgesi ile T.C Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesini teklif ile sunmalıdır. Firma, teklif mektubunda teklif ettiği cihazın marka ve modelini belirtmelidir.

b) Vorteks Alımına ilikin teknik şartnamede belirtilen TSE den alınmış servis yeri yeterlilik belgesini ve T.C. Sanayi bakanlığı satış sonrası hizmet yeterlilik belgelerinide sunmalıdır.

c) Ultra Saf Su Cihazı Alımına ilişkin teknik şartnamede belirtilen; Cihazın Türkiye Temsilcisinin “Laboratuar Cihazları İthalat ve Teknik Servisi Kapsamlı” ISO 9001:2000 KYS Belgesi olmalıdır ve ayrıca cihaz ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.

d) Ultra Saf Su Cihazı Alımına ilişkin teknik şartnamede belirtilen; teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi ve T.C. Sanayi Bakanlığı onaylı satış sonrası teknik servis hizmet belgesi sunmalıdır.

e) Mikrodalga Yaş Yakma Sistemi Alımına ilişkin teknik şartnamede belirtilen; Cihazı teklif eden firmanın TSE hizmet yeterlilik belgesini sunmalıdır.

f) Cihaz Validasyonu Alımına ilişkin teknik şartnamede belirtilen; Teklif edilen cihaza ait CE veya TSE belgeleri olmalı, teklifle birlikte bu belgeler sunulmalıdır.

g) Teklif veren firma Çalkalayıcı, Blender, Vorteks, Ultra Saf Su Cihazı, Bulaşık Makinesi, Mikrodalga Yaş Yakma Sistemi, Cihaz Validasyonu, Çeker Ocak,No Frost Buzdolabı referans listesini ihale dosyasında sunmak zorundadır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen cihazların ve mobilya malzemelerinin teknik şartnamelerde yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalog ve kalem kalem maddeler halinde teknik şartnamelere cevap verilecektir.

İstekliler teklif ettikleri cihazlara ait marka ve modelleri belirteceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini TR 300001200945200013000060 no'lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR