ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ

Medikal gaz satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00716616
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Semt-Mahalle : GAZİ MAH. / A.O.ÇİFTLİĞİ
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/633225
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MEDİKAL OKSİJEN 50.000 METREKÜP PROTOKSİT D'AZOT NARKOZ 500 KİLOGRAM SIVI AZOT GAZI 400 KİLOGRAM KARBONDİOKSİT GAZI 200 KİLOGRAM Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GAZI MAHALLESI SILAHTAR CADDESI No:2 06630 BEŞEVLER - YENİMAHALLE / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ

HASTANEMİZİN 2018 YILI İHTİYACI OLAN 4 KALEM MEDİKAL GAZ TEMİNİ İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/633225

1-İdarenin

a) Adresi

:

GAZI MAHALLESI SILAHTAR CADDESI No:2 06630 BEŞEVLER YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122126666 - 3122126507

c) Elektronik Posta Adresi

:

agdh@ankaragazi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

MEDİKAL OKSİJEN 50.000 METREKÜP PROTOKSİT D'AZOT NARKOZ 500 KİLOGRAM SIVI AZOT GAZI 400 KİLOGRAM KARBONDİOKSİT GAZI 200 KİLOGRAM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ MERKEZİ VAKUM SİSTEMİ DEPOSU

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici Medikal Gazları Sözleşme imzalandıktan sonra Ünitemizce ihtiyaç hasıl oldukça peyder pey verilecek telefon/fax/ yazılı siparişe müteakip 24 saat içerisinde Teknik şartnamedeki hususlar göz önüne alınarak Üniteye teslim etmekle yükümlüdür.Medikal gazların ve tüplerin ikmali yüklenici tarafından yapılacaktır. Ancak idarenin talebi üzerine yüklenici firma,hafta içi,hafta sonu günlerine ek olarak resmi ve bayram tatil günlerinde de teslimat yapacaktır.Yüklenici firma üzerine ihale edilen her kalemin Teknik Şartnamesinde belirtilen ve her sevkiyatta sunulması istenilen belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

GAZI MAHALLESI SILAHTAR CADDESI No:2 06630 BEŞEVLER - YENİMAHALLE / ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

21.12.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İstekli firmalar üretici firma ise Medikal Amaçlı Gaz üretimi ve Dolumuna dair Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilmiş Medikal Amaçlı Gaz Üretim ve Dolum izin belgesine sahip olacaktır. Üretici değil bayi ise bayisi olduğu üreticiye ait Medikal Amaçlı Gaz Üretim izin belgesi ile birlikte kendisine ait Medikal amaçlı Gaz Dolumu, Depolama ve Dağıtımına yönelik Medikal Gaz İzin Belgesini,
2- İstekli firmaların kendisine veya bayisi olduğu firmanın medikal amaçlı gaz üretiminde yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilmiş bulunan Mesul Müdürlük belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR