Yazdır

ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HST.

Medikal gaz alımı ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00499776
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 02.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 27.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma İhale komisyon odası (İrfan Baştuğ Cad. No:12 Dışkapı Altındağ/ANKARA)
Niteliği, Türü, Miktarı : Hastanemizin 2017 Yılı İhtiyacı Olan 7 (yedi) Kalem Medikal Gaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/514370
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

7 Kalem Medikal Gaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/514370

1-İdarenin

a) Adresi

:

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Irfan Bastug Cad. No:12 Dışkapı ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3125962000 - 3125172097

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@diskapieah.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Hastanemizin 2017 Yılı İhtiyacı Olan 7 (yedi) Kalem Medikal Gaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Hastanemiz bahçesi, İskitler ve Mevki ek binasında bulunan Oksijen tankları ile medikal gaz deposu

c) Teslim tarihi

:

İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren yüklenici 1 (bir) gün içerisinde işe başlayarak İdarenin peyder pey siparişlerine göre malı sipariş gününe müteakip 1 (bir) gün içerisinde hastanemiz ve ek binalarının (iskitler ve Mevki) depolarına teslim edecektir. Sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 31/12/2017 tarihine kadardır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma İhale komisyon odası (İrfan Baştuğ Cad. No:12 Dışkapı Altındağ/ANKARA)

b) Tarihi ve saati

:

27.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit gazlarına yönelik olarak, istekli firmalar , aynı zamanda üretici firma ise Medikal Amaçlı Gaz Üretimi ve dolumuna dair Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş medikal amaçlı gaz üretim izin belgesine sahip olacaktır. Üretici değil bayi ise, bayisi olduğu üreticiye ait Medikal Amaçlı Gaz Üretim İzin Belgesi ile birlikte kendisine ait Medikal Amaçlı Gaz Dolumu, depolama ve dağıtımına yönelik Medikal Gaz İzin Belgesini, ayrıca bayisi olduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair belgeyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

İstekliler, medikal amaçlı gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya isteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve isteklinin adına düzenlenen kapasite raporu
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

a) İstekliler, dikişli ve dikişsiz tüpler için verilen TS EN 1968/TS EN 1803 standardına göre tüplerin peryodik muayene ve bakımına yönelik yeterlilik belgesine sahip olacaklar ve teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
b) İsteklilerin kendi mülkiyetindeki tüpler ile hizmet vermesi halinde; tüplerin TS1964 serisi standartlara veya yerine geçen TS EN İSO 9809 serisi standartlara uygunluğunu belgeleyen TSE Standarda Uygunluk Belgesini teklif mektupları ile birlikte vereceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Servisi (İrfan Baştuğ Cad. No:12 Dışkapı Altındağ/ANKARA) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Servisi (İrfan Baştuğ Cad. No:12 Dışkapı Altındağ/ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

1 Sıvı Oksijen

kilogram

450.000

2

Oksijen Gazı-Tüp Hacmi 10 lt (1,59 m³) X900 adet

metreküp

1.431

3

Oksijen Gazı-Tüp Hacmi 40 lt (6,40 m³) X280 adet

metreküp

1.792

4

Prodoksit D’azot Gazı- Tüp Hacmi 40 lt (25 kg)X175 adet

kilogram

4.375

5

Asetilen Gazı- Tüp Hacmi 9 kgx2 adet

kilogram

18

6

Medikal Karbondioksit-Tüp Hacmi 40 lt (25 kg)x25 adet

kilogram

625

7

Nitrojen Gazı (Sıvı Azot)- Tüp Hacmi 20 lt (16 kg)x35adet

kilogram

560

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR