İSTANBUL İLİ FATİH BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Medikal gaz alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00497837
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/511775
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Tesislerimizin 2017 Yılı İçin Medikal Gaz İhtiyacı 8 Kalem Mal Alımı. Malın miktarı ve türü Ekte yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
23.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği- Toplantı Salonu (Seyitnizam Mah.Mevlana Cad.No:85 Zeytinburnu-İstanbul)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL FATİH KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

2017 YILI 8 KALEM MEDİKAL GAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :

2016/511775

1-İdarenin

a) Adresi

:

Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. No:85 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

malihizmetler@fatihkhb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Tesislerimizin 2017 Yılı İçin Medikal Gaz İhtiyacı 8 Kalem Mal Alımı. Malın miktarı ve türü Ekte yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, SÜLEYMANİYE KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİ, ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ Ve BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESiNİN İlgili deposu.

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden sonra 10 takvim günü içerisinde ihtiyaç konusu idarelere en az 5 tonluk tanklarını idareye ücretsiz montaj dahil kuracaktır. 12 hafta içinde ise ihtiyaç konusu idarelere tanklarda gerekli olan sayaçlar kurulacaktır. Yükleniciye, sayaçların kurulumuna kadar süre içinde 5 tonluk oksijen tankına doldurulan likit oksijenler m3 cinsinden ödenecektir. Sayaç kurulumundan sonra ise her ayın 1'i ile son takvim günü arasındaki sayaç değerleri üzerinden fatura edilecek ve buna göre aylık ödenecektir.İdarenin yazılı siparişine istinaden mallar 31.12.2017 tarihine kadar Muayene komisyonu huzurunda mesai saatleri içinde içerisinde Teknik Şartnameye uygun olarak teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır. Detaylar Teknik Şartnamede belirtilmiştir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği- Toplantı Salonu (Seyitnizam Mah.Mevlana Cad.No:85 Zeytinburnu-İstanbul)

b) Tarihi ve saati

:

23.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

-İstekli firma medikal amaçlı üretim ,dolum ve /veya depolama ve dağıtım izin belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.

-Üretici ise;Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit üretim,dolum,depolama ve dağıtım izin belgesi,

-Dolum bayisi ise; bağlı bulunduğu üreticisinin Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit üretim,dolum ,depolama ve dağıtım izin belgesini,Sağlık Bakanlığından kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit üretim,dolum,depolama ve dağıtım izin belgesini,İl Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit üretim ,dolum ,depolama ve dağıtım izin belgesini , üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair resmi belge,

-Satiş Bayisi ise; bağlı bulunduğu üretici firmanın Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı oksijen üretim ve azot protoksit depolama ve dağıtım izin belgesi ,Sağlık Bakanlığından yada İl Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit depolama ve dağıtım izin belgesini ,bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair resmi belge,

-İstekli firma "İyi İmalat Uygulama Belgesi"ni ihale komisyonuna ibraz edecektir.

-Üretici ise; kendi ünvanına ait Sağlık Bakanlığından almış olduğu belge,

-Dolum bayisi ise; kendi ünvanına ait Sağlık Bakanlığından almış olduğu belge,

-Satiş bayisi ise; bağlı bulunduğu üretici firmanın ve /veya dolum bayisinin Sağlık Bakanlığından almış olduğu belge.

-İstekli firma , kendi koşulunu sağlayan medikal gazların üretim ,dağıtım, satış ve pazarlama faaliyetlerini kapsayan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olacak ve bu belgeyi ihale komisyonuna ibraz edecektir.

-TS 3192,TS 2603,TS 2800 standartlarına uygunluk belgesine sahip olacak ve ihale komisyonuna ibraz edecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilk Belgesi,

d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilşkin Yerli Malı Belgesi,

e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Döküman Bedeli İstanbul Fatih Kamu Hastaneler Birliği Döner Sermaye Muhasebe Birimi veznesine yatırılabilir veya istekli ihale kayıt numarası, ihalenin adı ve vergi numarasını belirtilmek suretiyle, Halk Bankası Vatan Caddesi Şubesi TR 750001200988700044000021 IBAN numarasına Havle/EFT yapabilir. Doküman ise İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği- Satınalma Biriminden alınacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği- Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR