Yazdır

BOLU İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Medical Gaz satın alımı ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494054
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KÖROĞLU 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi (Köroğlu Ünitesi,    Merkez Ünite ve Kadın Doğum-Çocuk Ünitesi), Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve  Araştırma Hastanesi, İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve  Araştırma Hastanesi (Fakülte Ünitesi ve Merkez Ünite), Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Bolu Gerede Devlet Hastanesi, Bolu Mudurnu Devlet Hastanesi
İhale Türü : Mal Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Sağlık Tesislerinin 2017 yılı ihtiyacı olan 9 Kalem Medikal Gaz Alımı
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/501326
İhalenin Yapılacağı Yer : Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite, Ağaççılar Köyü Mevkii BOLU/ Merkez)
İhale Alt Birimi : SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BOLU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İhale Tarihi : 16.12.2016 10:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BOLU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2017 Yılı Medikal Gaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/501326

1-İdarenin

a) Adresi : Ağaççılar Köyü Mevkii Kalıcı Konutlar Üstü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi MERKEZ/BOLU

b) Telefon ve faks numarası : 3742704575 - 3742753051

c) Elektronik Posta Adresi : emrah.celik1@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Sağlık Tesislerinin 2017 yılı ihtiyacı olan 9 Kalem Medikal Gaz Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi (Köroğlu Ünitesi, Merkez Ünite ve Kadın Doğum-Çocuk Ünitesi), Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Fakülte Ünitesi ve Merkez Ünite), Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Bolu Gerede Devlet Hastanesi, Bolu Mudurnu Devlet Hastanesi

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01.01.2017 tarihinde işe başlanacak olup, sözleşmenin imzalanma tarihi 01.01.2017 tarihinden sonraki bir güne tekabül ederse sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanılır. İşin süresi; işe başlama tarihinden itibaren 12 (on iki) aydır. Sözleşme süresi içerisinde İdare tarafından verilen siparişlere göre peyder pey teslimat yapılacaktır. Teslimatlar ilgili sağlık tesisleri adresine yapılacaktır. Siparişler Yüklenici firmanın tebligata esas (teklif mektubunda belirtilmiş olan) adresine, faks numarasına veya e-posta adresine yapılacaktır. Yüklenici, İdare tarafından verilen siparişleri Cumartesi-Pazar günleri de dahil olmak üzere sipariş saatinden itibaren 24 saat içerisinde teslim edecek, Sağlık Tesisleri asla medikal gazsız bırakılmayacaktır. Sağlık tesislerinin siparişin zamanında teslim edilmemesinden dolayı medikal gazsız kalması veya siparişteki gecikmenin sağlık tesislerini sıkıntıya sokacak seviyeye gelmesi durumunda, sağlık tesisleri medikal gaz ihtiyacını piyasadan karşılayabilecek ve buna ait fatura yüklenici firma tarafından ödenecektir. Bu durumda sipariş tutarının 2 katı kadar ceza tahakkuk edecek ve firma bu hususa kesinlikle itiraz edemeyecektir. Medikal gazların kesintisi söz konusu olmadığı için ihaleyi alan firma hiçbir gerekçe altında ihtiyaç teminini durduramayacağını taahhüt eder.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite, Ağaççılar Köyü Mevkii BOLU/ Merkez)

b) Tarihi ve saati : 16.12.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-) İstekliler ihtiyaç listesinde yer alan kalemlerden teklif verdiği kısımlar ile ilgili üretici ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların Üretim İzin Belgesini ihale teklif zarfında sunacaktır. İstekliler Üretim İzin Belgeleri dışında Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların Dolumu, Depolaması veya Dağıtımı İzin Belgelerinden kendi faaliyet kapsamına giren belgeleride ihale teklif zarfında sunacaktır.

2-) İstekliler yetkili bayi ise, teklif verdiği kısımlar ile ilgili bayisi olduğu üretici firmanın Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların Üretimi İzin Belgesini ve kendi tesisine ait Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların Dolumu, Depolaması veya Dağıtımı İzin Belgelerinden kendi faaliyet kapsamına giren belgeleride ihale teklif zarfında sunacaktır.

3-) İstekliler medikal amaçlı gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Mesul Müdürlük belgesini ihale teklif zarfında sunacaktır.

4-) Azot protoksit gazı için teklif verecek olan istekliler, ürünün TSE belgesine haiz olduğunu belgeleyeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b)Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

d)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan medikal gaz (tıbbi gaz) alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Servisi (İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite, Ağaççılar Köyü Mevkii BOLU) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR