Yazdır

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mayi klor ve sodyum hipoklorit mal alımı ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450110
Şehir : Bolu
Yayınlandığı Gazeteler

KÖROĞLU 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BOLU TAKİP 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 28 adet 900 kg' lık tanklarda temin edilecek 25.200 kg gaz (mayi) klorun ve gaz klor tanklarının testlerine müteakip değişebilen tüm parçalarının değiştirilmesi ile 7.000 kg Sodyum Hipoklorit temini Mal Alım İşidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Bolu Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Merkez İçmesuyu Arıtma Tesisleri
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Alt Birimi : BOLU BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi : 25.10.2016 14:30
İhale Kayıt No : 2016/414592
İhalenin Yapılacağı Yer : Büyük Cami mah. İzzet Baysal Cad.No:95 Merkez/BOLU
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

MAYİ KLOR (GAZ KLOR) VE SODYUM HİPOKLORİT MAL ALIMI

BOLU BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

MAYİ KLOR (Gaz Klor) ve SODYUM HİPOKLORİT MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/414592

1-İdarenin

a) Adresi

:

AŞAĞI SOKU MAH. ASFALTLAMA ŞANTİYESİ NO:BİLA Merkez/BOLU

b) Telefon ve faks numarası

:

4442658 - 3742153718

c) Elektronik Posta Adresi

:

malihizmetler@bolu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

28 adet 900 kg' lık tanklarda temin edilecek 25.200 kg gaz (mayi) klorun ve gaz klor tanklarının testlerine müteakip değişebilen tüm parçalarının değiştirilmesi ile 7.000 kg Sodyum Hipoklorit temini Mal Alım İşidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Bolu Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Merkez İçmesuyu Arıtma Tesisleri

c) Teslim tarihi

:

İş, Sözleşmenin imzalanmasından sonra 01.01.2017 tarihi itibari ile başlar ve 31.12.2017 tarihine kadar idarenin ihtiyacı/ talebi doğrultusunda hak edişler şeklinde tamamlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Büyük Cami mah. İzzet Baysal Cad.No:95 Merkez/BOLU

b) Tarihi ve saati

:

25.10.2016 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

İhaleye katılacak firmalar ürettikleri klorun teknik özelliklerini belirten dokümanları (ürün güvenlik bilgi formunu) ihale dosyasıyla birlikte vereceklerdir.
İhaleye katılacak firmalar içme ve kullanma sularının arıtımında kullanılan belge kapsamlı ilgili Türk Standardı olan TS EN 937 ve TS EN 901 Belgelerini ihale dosyasıyla birlikte vereceklerdir.
İhaleye katılacak firmalar TS 13071 "Taşınabilir tüplü gaz (Lpg Hariç) Satış ve Servis yerleri" ve/ veya T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' nca verilen " Basınçlı Gaz Tüpleri Peryodik Muayene, Deney ve Bakım Yeterlilik Belgesi" ve / veya " Basınçlı Gaz Tüpleri Dolum Yeterlilik Belgesi" ve/ ve ya Türk Standartları Enstitüsünden "281 İş Yerleri Basınçlı Kapların Dolumunu Yapan Yeterlilik Belgesi" belgelerinden en az birini ihale dosyasıyla birlikte vereceklerdir.
İhaleye katılacak firmalar sodyum hipoklorit ve mayi klorun Sağlık Bakanlığı’ndan izinli olduğunu belgeleyeceklerdir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye katılacak firmalar ürettikleri klorun teknik özelliklerini belirten dokümanları ihale dosyasıyla birlikte vereceklerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu Belediye Başkanlığı - İhale ve Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu Belediye Başkanlığı -İhale salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR