Yazdır

ÇORLU KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mamul yemek hizmeti alımı ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452823
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AVRUPA YAKASI 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 26.10.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 2017 Mali yılı için Yüklenici firmanın mutfağında, yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmetleridir. 
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : TEKİRDAĞ KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2016/420428
İhalenin Yapılacağı Yer : ÇORLU HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ - ŞEYHSİNAN MAH. ATATÜRK BULVARI TALATPAŞA CAD. NO:48 ÇORLU/TEKİRDAĞ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TEKİRDAĞ KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 MALİ YILI MAMUL YEMEK

KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-TEKİRDAĞ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Tekirdağ Kadın Konukevi Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Mamul Yemek hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/420428

1-İdarenin

a) Adresi : TURGUT MAH. ŞEHİT YÜZBAŞI MAYADAĞLI CAD. 38 59100 TEKİRDAĞ MERKEZ/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2822611288 - 2822613451
c) Elektronik Posta Adresi : tekirdag@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

2017 Mali yılı için Yüklenici firmanın mutfağında, yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmetleridir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : TEKİRDAĞ KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÇORLU HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ - ŞEYHSİNAN MAH. ATATÜRK BULVARI TALATPAŞA CAD. NO:48 ÇORLU/TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati : 26.10.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme İzin Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÇORLU HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ - ŞEYHSİNAN MAH. ATATÜRK BULVARI TALATPAŞA CAD. NO:48 ÇORLU/TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORLU HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR