KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON)

Mal alımı yapılacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635940
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ''DEN GÜNEBAKIŞ 18.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü, Miktarı
:
263 adet Mont veya Kaban (Kışlık), 263 er çift Koruyucu Ayakkabı (Yazlık) ve Kışlık, 263 adet Yağmurluk veya Rüzgarlık (Kışlık) v.b. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
08.08.2017 14:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 10 Bölge Koruyucu Giyim Malzemesi Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/345704
1-İdarenin
a) Adresi : KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ YILDIZLI MEVKII 61310 AKÇAABAT/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4624555000 - 4622481383
c) Elektronik Posta Adresi : bol10@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 263 adet Mont veya Kaban (Kışlık), 263 er çift Koruyucu Ayakkabı (Yazlık) ve Kışlık, 263 adet Yağmurluk veya Rüzgarlık (Kışlık) v.b.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici, teklifinde belirttiği KGYMleri (Koruyucu Giyim Malzemeleri), sözleşme imzalandıktan sonra idarece kendisine verilecek Personel isim (icmal) listesinde belirtilen her bir çalışan adına malzemenin cinsi, miktarı ve beden ölçüsünü tayin etmek maksadıyla giyim kartı ve benzeri araçlar marifetiyle teklifinde belirttiği teslimat noktaları (mağazalarında) ihtiyaç listesi ve KGYM bilgi formunda belirtilen KGYMlerini ayni olarak verecektir.
c) Teslim tarihi : KORUYUCU giyim malzemeleri (KGYM) İdare personeline 90 takvim günü içerisinde yüklenicinin teslimat noktasında (mağazada) teslim edilecektir. ihtiyaç listesinde belirtilen ürünleri almaya hak kazanan çalışan (beden numarası tespiti için) en fazla 1 ay içerisinde yüklenicinin teslimat noktasına (mağaza) müracaat edecektir. Muayene işlemlerinin tamamlanmasını müteakip KGYM almaya hak kazanan Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına yüklenicinin teslimat noktalarında dağıtıma başlanan koruyucu giyim malzemelerinden idarece onaylanmış bulunan personel listesine göre teslimat yapılacaktır. Çalışanlar, teslimat noktasında bulunan emsal (muadil) KGYM talep etmesi halinde; ürünün indirimli etiket fiyatı üzerinden % 15 fazlası bedelindeki ürünleri alabilecektir. Yüklenici, Teknik Şartnamenin ekinde bulunan Koruyucu Giyim Malzemesi Teslim Tesellüm Tutanağı nı ve idarece kendisine verilecek isim (icmal) listesini her bir personele imzalatıldıktan sonra Koruyucu Giyim Malzemelerini ayni olarak hak sahiplerine teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği 61310 Yıldızlı/TRABZON
b) Tarihi ve saati : 08.08.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler, aşağıda belirtilen evrakları ihalede vereceklerdir:
*Trabzon ili sınırları içerisinde en az 1 tanesi Alışveriş merkezinde olmak üzere 3 mağazaya sahip olacak ve bu mağazaların bir yıldan daha fazla olmak üzere faaliyetini sürdürdüğünü belgeleyecektir.
*Çalışanlara, KGYM teslimatını Trabzon ili sınırları içerisinde bulunan mağazalarının tamamından yapabileceğini taahhüt edecektir.
*KGYM’lerini bayan ve erkek olarak teklifinde sunduğu mağazalarında satıldığını gösteren yazı
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
*İhtiyaç listesinde belirtilen KGYM’lerinden en az 5 (beş) kalemini Türkiye’de bulunan fabrikalarda imal edildiğini belgeleyen yazı ihalede vereceklerdir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
*İstekliler, teklif ettikleri Koruyucu Giyim Malzemelerinin marka, model ve imalatçısının bilgilerini Teknik şartnamenin ekinde olan “KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” nda açık olarak belirteceklerdir.
*KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” unda teklif edilen her bir kalem malzemenin numunesi, teknik özellikleri, ürünle ilgili açıklamalar ve teklif ettiği ürünü en az 3 aydır teklif edilen fiyattan sattığını gösterir belge (fatura, irsaliye, satış fişi vs) form ekinde sunulacaktır. Komisyona sunulan ürünlerin; ihale dosyasında belirtilen teknik şartnamesini sağlamaması durumunda teklif geçersiz sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 165 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (İhale Doküman Bedeli Ziraat Bankası Gazipaşa Şubesi İBAN NO: TR 22 000 1 002 534 392 540 335 021 hesabına yatırılacaktır.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR