Yazdır

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

Makina yedek parça malzemeleri satın alma ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449096
Şehir : Tekirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

TEKİRDAĞ ŞAFAK 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 01.11.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne 50 Kalem Makine Yedek Parça Malzemesi Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/411428
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Salonu (Ertuğrul Mah.Hasanşekerözü Sok.No:5 S.Paşa Tekirdağ)
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

MAKİNA YEDEK PARÇA MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü bünyesindeki makinalarda kullanılmak üzere yedek parça malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/411428

1-İdarenin

a) Adresi

:

ERTUĞRUL MAH.HASANŞEKERÖZÜ SOK.NO:5 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ

b) Telefon ve faks numarası

:

8504592529 - 2822611323

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekdb@tekirdag.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne 50 Kalem Makine Yedek Parça Malzemesi Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmeye müteakip işe başlanacak olup 30 takvim günü içerisinde malzemelerin tamamı teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Salonu (Ertuğrul Mah.Hasanşekerözü Sok.No:5 S.Paşa Tekirdağ)

b) Tarihi ve saati

:

01.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü(Ertuğrul Mah.Hasanşekerözü Sok.No:5 S.Paşa Tekirdağ) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Salonu (Ertuğrul Mah.Hasanşekerözü Sok.No:5 S.Paşa Tekirdağ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR