Yazdır

TCDD 2.BÖLGE MÜD. SATIN ALMA VE STOK. KONT.SERV.MÜD.

Makas motorunda kullanılmak üzere malzeme alımı işi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622864
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Yayınlandığı Gazeteler

ŞAFAK 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Alt Birimi : 2. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 13 adet Sağ yön laması, 13 adet sol yön laması, 12 adet ana gövde kuvvet kolu, 12 adet denge kolu üzerindeki itici kızak ve kızak kolu takımı, 6 adet elektrik motoru ve diğer mal alım işleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEHİÇBEY- YENİMAHALLE/ANKARA
İhale Kayıt No : 2017/296448
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 06.07.2017 10:00

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 2. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ


Irmak-Zonguldak Arasında İşletilmekte Olan 14 Adet Makas Motorunda Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/296448
1-İdarenin
a) Adresi : Anadolu Bulvarı üzeri Behiçbey YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122111449 - 3122111225
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 adet Sağ yön laması, 13 adet sol yön laması, 12 adet ana gövde kuvvet kolu, 12 adet denge kolu üzerindeki itici kızak ve kızak kolu takımı, 6 adet elektrik motoru ve diğer mal alım işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 24 Demiryolu Bakım Müdürlüğü (ZONGULDAK)
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü içerisinde ,teknik şartnamede belirtilen dağıtım listesine uygun olarak iş yerlerine teslim edilecektir. Diğer hususlar teknik şartnamede belirtilmiştir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEHİÇBEY- YENİMAHALLE/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 06.07.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2.KAT 209 NOLU ODA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİSİ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU BÜROSU BEHİÇBEY/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

- Yüklenici firma kontrol işlemleri esnasında ve garanti süresi boyunca makas motoru muayenesinin yapılabilmesi için 2 adet digital newtonmetreyi 24 Demiryolu Bakım Müdürlüğünde bulunduracaktır. Digital newtonmetrelerin özellikleri : minimum ölçüm kuvveti 30kN ve çözünürlüğü minimum 100 newton olacaktır.
- Laboratuvar muayenesi Resmi Kurum ve Üniversite Laboratuvarlarında yapılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR