Yazdır

ANTALYA TÜRKİYE KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Lng (sıvılaştırılmış doğalgaz) alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622442
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

HABER ALANYA 16.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 20.07.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Antalya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satınalma İhale Salonu
İhale Kayıt No : 2017/294811
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 9000 mwh LNG (Likit Doğalgaz) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

LNG(SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ) SATIN ALINACAKTIR

ANTALYA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

LNG(SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/294811

1-İdarenin

a) Adresi

:

Hüsnü Karakaş Mah. Güneş Cad. No: 124 - Kepez Devlet Hastanesi Yerleşkesi Ek Bina 07320 KEPEZ/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2423206000-68 - 2423206098

c) Elektronik Posta Adresi

:

antalyakhbsatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

9000 mwh LNG (Likit Doğalgaz)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Genel Sekreterliğe bağlı sağlık tesisleri ve bu tesislerin ek hizmet binaları

c) Teslim tarihi

:

Sağlık tesislerinin depolarına idarelerin talepleri doğrultusunda peyderpey ve siparişe müteakip 10(On) gün içinde teslim edilecektir. İdare ihtiyaç ve stok durumuna göre tesisler arasında malzeme aktarımı yapabilir, bu durumda yüklenici teslimatı bu doğrultuda yapacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Antalya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satınalma İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

:

20.07.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İsteklinin, Enerji Piyasası Kurumundan (EPDK) toptan satış lisansının olması gereklidir. Toptan satış lisans belgesinin aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasında sunması gerekmektedir.
2- İsteklinin, Enerji Piyasası Kurumundan (EPDK) iletim lisansının olması gereklidir. İletim lisansının bulunmaması durumunda, iletim lisansına sahip firma ile sözleşme yapabilir. Bu durumda istekli, firmayla yapmış olduğu sözleşmeyi ve iletim lisansının noter onaylı suretini ihale dosyasında sunması gerekmektedir.
3- İletim firmasının K veya L Belgesi aslı veya noter onaylı suret ile araç listesini ( Elektronik ortamda alınabilen belgelerde internet çıktısı) ihale dosyasında sunması gerekmektedir.
4- Gaz nakliyesi yapacak treyler ve tankerlerin 05.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 99/36/AT/Transportable Pressure Equipment Directive PED 99/36/EC uyarınca sertifikalandırılmış olmalıdır. Sertifikalarının aslı veya noter onaylı suretini ihale dosyasında sunması gerekmektedir.
5- İstekliler daha önce bu işi yaptıklarına dair referanslarını ihale dosyasında sunması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Döküman ücreti Halk Bankası Antalya Şubesi TR04 0001 2009 5700 0004 0000 84 Nolu IBAN Hesabına yatırıldıktan sonra Antalya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterliği Satın Alma Birimi veya ekap.kik.gov.tr/EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Birimi-- Hüsnü Karakaş Mah. Güneş Cad. No: 124 - Kepez Devlet Hastanesi Yerleşkesi Ek Bina Kepez/ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR