TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Lastik ve karla mücadele ekipmanı alınacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00678690
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ''DEN GÜNEBAKIŞ 20.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/508880
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. KISIM: 6 Kalem İş Makinesi Lastikleri 2. KISIM: 4 Kalem Greyder Bıçağı 3. KISIM: 5 Kalem Patinaj Zincirleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.11.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: Yalıncak Mahallesi Devlet Sahil Yolu Rize Caddesi No:66 61000 Ortahisar/ TRABZON
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LASTİK VE KARLA MÜCADELE EKİPMANI
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


LASTİK VE KARLA MÜCADELE EKİPMANI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/508880
1-İdarenin
a) Adresi : Yalıncak Mahallesi Devlet Sahil Yolu Rize Caddesi No:66 61000 ORTAHİSAR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4623341202 - 4623341210
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@trabzon.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. KISIM: 6 Kalem İş Makinesi Lastikleri 2. KISIM: 4 Kalem Greyder Bıçağı 3. KISIM: 5 Kalem Patinaj Zincirleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yalıncak Mahallesi Devlet Sahil Yolu Rize Caddesi No:66 61000 Ortahisar/ TRABZON
c) Teslim tarihi : 1-Yüklenici İdarenin yazılı olarak talep edeceği miktar kadar malzemeyi işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde İdarenin ihtiyacı doğrultusunda peyder pey veya tek seferde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yedek parça ambarına teslim edecektir. Malzemelerin idaremiz tarafından belirlenen yere boşaltılması ve istif edilmesi tamamen yüklenicinin sorumluluğundadır. İstif veya nakliye sırasında malzemelerde herhangi bir hasar meydana gelirse hasarlı malzemeler teslim süresi içerisinde yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslimat hafta içi 08:00-16:00 saatleri arasında, idaremizce görevlendirilen muayene kabul komisyonundan en az iki üyenin ve yüklenici firma tarafından görevlendirilen en az bir kişinin gözetiminde yapılacaktır.Teslimatın uzaması durumunda teslim edilen malzemelerle alakalı irsaliye kesilecek ve kalan malzemeler bir sonraki mesai saatinde teslim edilmeye devam edecektir. Teslimat sonrasında mutlaka sevk irsaliyesi kesilecek ve bir sureti idaremizde kalacaktır.Teslimat sonrasında Yüklenici firma tarafından idaremize malzemelerin teslim edildiğinden dolayı muayene kabul işlemlerinin yapılması için dilekçeyle başvuracaktır. Malzemelerin teslim tarihi olarak yüklenicinin dilekçe ile idaremize başvurduğu tarih esas alınacaktır. 1400*24 Greyder Lastiği Kolonlarıyla beraber teslim edileceklerdir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: Yalıncak Mahallesi Devlet Sahil Yolu Rize Caddesi No:66 61000 Ortahisar/ TRABZON
b) Tarihi ve saati : 16.11.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
1. Kısım Lastikler için:TS ISO 4250-1 ve TS EN ISO 10121-1, TS EN ISO 10121-2, TS ISO 4250-1, TS ISO 4250-2 uygunluk belgelerini her bir lastik markası için ayrı ayrı olmak üzere ihale ve teslimat aşamasında idareye sunması gerekmektedir.
3.Kısım Patinaj Zincirleri için:TS 663 belgesinin sunulması zorunludur. Teklif edilen markaların ithal olması durumunda TSE belgesinin muadili ISO veya EN belgeleri sunulabilir.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler teklif ettikleri malzemelerle alakalı teknik özellikleri gösteren her sayfası kaşelenip imzalanarak onaylanmış döküman veya orjinal katalogları ihalede sunacaklardır.
b) İhale dosyasında verilecek zincirlerin markaları ve modelleri belirtilecek olup, ihale dosyasına verilecek zincir modellerini ve malzeme özelliklerini gösteren lastiğe montajlı patinaj zinciri katalogu konulacaktır.
c) Lastiklere teklif verecek istekliler: Lastiklerin nominal çalışma basıncı ve yükleme değerlerini gösteren listeyi ihalede sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: Yalıncak Mahallesi Devlet Sahil Yolu Rize Caddesi No:66 61000 Ortahisar/ TRABZON adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: Yalıncak Mahallesi Devlet Sahil Yolu Rize Caddesi No:66 61000 Ortahisar/ TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR