İÜ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Laboratuvar malzemesi satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622337
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/291773
Niteliği, Türü, Miktarı
:
15 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ TEMİNİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
06.07.2017 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Merkez Kütüphane Binası Zemin Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI


15 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/291773

1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 34080 CERRAHPAŞA FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124143000 - 2124143223
c) Elektronik Posta Adresi : isletmemd@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ TEMİNİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç Birimi Kit Kimyasal Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilgili Taşınır Kayıt Yetkilisinin talebi üzerine 31.12.2017 tarihine kadar partiler halinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç Birimi Kit Kimyasal deposuna teslim edilecek olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren istenilen tarih ve miktarlarda teslimatı gerçekleştirmek zorundadır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Merkez Kütüphane Binası Zemin Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 06.07.2017 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
*İstekliler, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 15 nolu kalemlere teklif edilecek ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)'dan ürünün kodunu ve ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığını gösterir belgeyi teklifi ile birlikte sunacaktır. UBB kapsam dışı olan ürünler için firma UBB kapsam dışı beyanını sunacaktır.
- İstekliler, T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)'dan Firmanın Bayi, Anabayi yada Tedarikçi kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunacaktır.
- İsteklilerin TİTUBB sisteminde yer alan Tıbbi Cihaz Durumu sayfası (http://ubb.iegm.gov.tr/Forms/UrunGecmisSorgula.aspx) teklif ettikleri ürünlerin barkodu, imalatçı/ithalatçı/bayi olarak kayıtlı tedarikçi firmanın TİTUBB'a kayıtlı vergi/TC kimlik numarası ve tarih bilgisinin yer aldığı çıktı teklif dosyasında yer alacaktır.
- Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkod no’sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı no’su, bayi ise bayi kodunun yer aldığı http://212.175.169.97/IBY/publish.htm‘den hazırlamış olduğunuz dosyayı dijital ortamda (cd, disc, usb vb.) idareye sunacaktır.
*UBB kapsam dışı ürünler için; 8, 9, 10 ve 11 nolu kalemler için, CE veya CE uygunluk veya FDA veya TSE veya ISO belgelerinden herhangi biri ihale dosyasına konulmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
*İstekli ihale komisyonunda değerlendirilmek üzere; 1-7 nolu kalemler için; Dehidre Toz Agar ve Broth ürünlerinden en az birer örnek ambalaj
8 nolu kalem için; Basitrasin Tanımlama Disk en az bir örnek kartuş
9, 10 ve 11 nolu kalemler için; en az 1 ambalaj
12 ve 13 nolu kalemler için; en az bir örnek ambalaj
14 nolu kalem için; en az bir adet
15 nolu kalem için; en az 1 kg

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı, Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği FATİH/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Merkez Kütüphane Binası Zemin Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR