DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Laboratuvar kiti, cihazları ve sarf malzemeleri alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00716515
Şehir : Diyarbakır / Bağlar
Yayınlandığı Gazeteler

GE GÜNEYDOĞU EKSPRES 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/631906
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.KISIM LABORATUAR CİHAZLARI (6 MAL KALEMİ), 2. KISIM LABORATUAR KİTLERİ (13 MAL KALEMİ), 3.KISIM LABORATUAR SARF MALZEMELERİ (68 MAL KALEMİ) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.12.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Diski İhale Toplantı Salonu Bağlar / Diyarbakır
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİYARBAKIR İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ LABORATUARINA 3 KISIM MAL ALIM İŞİ

DİYARBAKIR SU KANAL İDARESİ

Diyarbakır İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuarına 3 Kısım Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/631906

1-İdarenin

a) Adresi

:

BAGCILAR MAHALLESI YENIHAL CADDESI 1 21090 BAĞLAR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4122522990 - 4122523957

c) Elektronik Posta Adresi

:

onderfikri@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.KISIM LABORATUAR CİHAZLARI (6 MAL KALEMİ), 2. KISIM LABORATUAR KİTLERİ (13 MAL KALEMİ), 3.KISIM LABORATUAR SARF MALZEMELERİ (68 MAL KALEMİ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Diyarbakır Büyükşehir DİSKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Daire Başkanlığı’na bağlı Atıksu Arıtma Tesisi Şube Müdürlüğü; Eski Mardin yolu üzeri 7. Km. Çarıklı / Diyarbakır

c) Teslim tarihi

:

Sözlemenin imzalanmasından 90 gün içinde malın tamamı teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Diski İhale Toplantı Salonu Bağlar / Diyarbakır

b) Tarihi ve saati

:

29.12.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
4) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1.Kısım için; Cihaz kullanım ve kullanıcı hataları dışında fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, bu süre bitiminden 10 yıl süre ile ücretli servis ve yedek parça garantili olmalıdır.
2.Kısım ve 3. Kısım için; Satın alınacak malzeme için 2 (iki) yıllık garanti istenecektir. İki yıllık süre içinde çıkabilecek tüm arızalardan yüklenici firma sorumludur.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

1.Kısım için; Tüm cihazlar TS EN, EN, ISO, CE veya dengi standartlarından herhangi birine sahip olmalıdır.
3. Kısım için; Teklif edilen malzemelerin TSE, ISO, CE ve DIN 12600 kalite belgelerinin herhangi birisine sahip olmalıdır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1. Kısım için; İstekli firmalar teklif etmiş oldukları ürünlerin her biri için katalog sunmak zorundadır. Ayrıca Katalog üzerinde teklif etmiş oldukları ürünler işaretlenmiş olmalı ve sundukları kataloglar ürünün teknik özelliklerini içermelidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bağcılar Mah. Yenihal Cad. Toptancılar Sitesi Bitişiği No:1 Diski Genel Müdürlüğü İhale Bürosu Bağlar/Diyarbakır adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DİSKİ İhale Bürosu-Bağlar/DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR