Yazdır

DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Laboratuvar kit karşılığı cihaz hizmet alımı yapılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00498590
Şehir : Diyarbakır
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 09.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 5 Kısım Laboratuvar kit Karşılığı Cihaz hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Elazığ Yolu 10.km. Üçkuyular Mevki İdari Bölüm 2.Kat Toplantı Salonu Kayapınar / DİYARBAKIR
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/520580
İhalenin Yapılacağı Yer : S.BÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari Bölüm Kat:2 Toplantı Salonu / Elazığ Yolu 10. Km. Üçkuyular Mevkii Kayapınar/Diyarbakır
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

5 KISIM LABORATUVAR KİT KARŞILIĞI CİHAZ

SAĞLIK BAKANLIĞI TKHK S.B.Ü. DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

5 Kısım Laboratuvar Kit Karşılığı Cihaz hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/520580

1-İdarenin

a) Adresi

:

Elazığ Yolu 10. Km. Üçkuyular Mevki KAYAPINAR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4122580060 - 4122580058

c) Elektronik Posta Adresi

:

diyarbakireah1@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

5 Kısım Laboratuvar kit Karşılığı Cihaz hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Elazığ Yolu 10.km. Üçkuyular Mevki İdari Bölüm 2.Kat Toplantı Salonu Kayapınar / DİYARBAKIR

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 60(Altmış ) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

S.BÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari Bölüm Kat:2 Toplantı Salonu / Elazığ Yolu 10. Km. Üçkuyular Mevkii Kayapınar/Diyarbakır

b) Tarihi ve saati

:

09.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Sağlık Bakanlığı Finans Hizmetleri Başkan yardımcılığının 2013/07 nolu Genelgesine istinaden aday veya isteklilerin, teklif edilen ürünün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Firmalar cihazların birinci el distribütörü veya birinci el distribütör tarafından yetkili bayisi olmalıdır.İstekliler TİTUBB belgelerini CD ortamında veya döküman çıktısı olarak teklif dosyası ile birlikte sunmalıdırlar. TİTUBB belgesi sunmayan istekliler ihalede değerlendirme dışı bırakılacaktır


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı S.B.Ü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.B.Ü. DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ İDARİ KAT SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR