Yazdır

MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR C. E.A.H. BAŞHEKİMLİĞİ

Laboratuar malzemeleri satın alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494509
Şehir : İstanbul / Küçükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM GAZETE 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İSTANBUL 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 05.12.2016 10:30
Niteliği, Türü, Miktarı : 50 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ALIMI  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/512071
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : İstasyon Mah. Turgut Özal Bulvarı No:11 - KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

50 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ

DEVLET HASTANESİ-HALKALI M.AKİF ERSOY KALP VE DAMAR C.EĞ.AR. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU50 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/512071

1-İdarenin

a) Adresi

:

ISTASYON MAHALLESI TURGUT ÖZAL BULVARI NO:11 - KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2126922000 - 2126966519

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@imaeh.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

50 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

c) Teslim tarihi

:

Taraflar arasında sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır. İlk teslimat sözleşmenin imzalanmasına müteakip diğer teslimler idarenin ihtiyaç bildirmesine müteakip 5 gün içerisinde mesai saatlerinde Muayene ve Kabul komisyonu huzurunda teslim edilecektir. Yüklenici firma mesai saatleri dışında, hafta sonu günleri, resmi tatil olan dini bayram ve milli bayram günleri de idarenin talebi halinde mal teslimatı yapmayı kabul ve taahhüt eder. Malzemenin en son teslim tarihi 15/12/2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstasyon Mah. Turgut Özal Bulvarı No:11 - KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

05.12.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

TİTUBB Belgesi: İhaleye teklif verecek isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ( TİTUBB) kayıtlı olması, alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB`da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve bunları teyit eden belgelerin ihale teklif dosyalarında sunmaları gerekmektedir. İstekliler teklif ettikleri malzemelere TİTUBB(UBB) kaydı aranmıyor ise UBB aranmadığına dair belgeleri ihale teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna ibraz edeceklerdir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teknik şartnameye cevap yazıları ve ürün katologlarını teklif dosyalarında sunulacaktır. İstekliler Uzman (Teknik) üyelerin talep etmesi durumunda teklif edecekleri malzemelere ait numuneleri ihaleden sonra (markası belirtilerek) en geç 2(iki) gün içerisinde tutanakla hastanemiz Tıbbi Sarf birimine teslim edeceklerdir. Numune teslim etmeyen istekliler ihale dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Veznesine İhale Döküman Bedeli Yatırıldıktan Sonra Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR