Yazdır

KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Labaratuvar sarf malzeme alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00623442
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU''DA BUGÜN 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 28 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 04.07.2017 10:30
İhale Kayıt No : 2017/296489
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Toplantı Odası-Horozluhan Mah Abdülbasri Sok No: 4 Selçuklu KONYA

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

LABORATUVAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
Laboratuar Sarf Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/296489

1-İdarenin
a) Adresi : HOROZLUHAN MAH. ABDÜLBASRİ SOK. 4 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322230000 - 3322230055
c) Elektronik Posta Adresi : konyahsm.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 28 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI (Sakarya Mah. Kamera Sok. No: 9 Selçuklu KONYA)
c) Teslim tarihleri : Konya Halk Sağlığı Laboratuarının Talebi Doğrultusunda Teslimat Yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Toplantı Odası-Horozluhan Mah Abdülbasri Sok No: 4 Selçuklu KONYA
b) Tarihi ve saati : 04.07.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-Teknik Şartnamede istenen; Kalite Belgeleri, Üretim izin belgeleri, Satış izin belgeleri, Hizmet yeterlilik belgeleri,(TİTUBB Kaydı, CE/Ec Belgesi, ISO Belgeleri ve Diğer kalite belgelerinin üzerlerine; her bir kalemin teklif numarası yazılarak teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.
-Teknik şartnamede numunesi istenen Ürünler:İlgili Kalemler için Teklif Zarfı ile birlikte teslim edilecektir.
-Diğer kalemler için istenen katolog, broşür veya numune seçeneklerinden biri tercih edilebilir.
-Ürünler Teklif kalem sırasına göre Numune, katalog ve broşürler tek tek ayrıntılı şekilde incelenecektir. Teklif zarfı ile birlikte Numune, katalog ve broşür vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Numunesi istenen ürünler tek tek kontrol edilecek olup uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
-Teknik şartnamede TITUBB Kaydı istenen ürünlerin bu ürüne ait belgeler teklif zarfı içerisinde olacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğü T.C Ziraat Bankası Konya Şubesi TR 4300 0100 0168 5970 1578 5001 Nolu Hesba Döküman Bedeli Yatırıldıktan Sonra Dekont İle Birlikte Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Satınalma Biriminden Satınalına bilecektir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR