Yazdır

TBMM İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI, İSTANBUL

Kutu alımı yapılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00637170
Şehir : İstanbul / Beşiktaş
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 16.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No : 2017/336657
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 04.08.2017 11:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 52 kalem Kırmızı kutu,asetatlı ve beyaz iç kutu mal alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : İdari Ve Mali İşler Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş/İstanbul

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KIRMIZI KUTU,ASETATLI VE BEYAZ İÇ KUTU SATIN ALINACAKTIR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI


52 Kalem Kırmızı Kutu,Asetatlı ve Beyaz İç Kutu Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/336657

1-İdarenin
a) Adresi : Vişnezade mahallesi Dolmabahçe Sarayı 34347 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122369000 - 2122590326
c) Elektronik Posta Adresi : idari.mali@tbmm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 52 kalem Kırmızı kutu,asetatlı ve beyaz iç kutu mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yıldız Porselen fabrikası ambarı
c) Teslim tarihi : sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 gün içinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İdari Ve Mali İşler Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 04.08.2017 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali işler) Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari Ve Mali İşler Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İsteklilerin Teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale dokümanı satın almak isteyenlerin TBMM İdari Teşkilatı' nın Ziraat Bankası TBMM Şubesi TR87 0001 0009 0303 2984 6760 01 no.lu hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR