BATMAN M TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU

Kuru gıda alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00700914
Şehir : Batman
Yayınlandığı Gazeteler

BATMAN 15.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/569401
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda tutuklu / hükümlü ve görevi başındaki personellere yedirmek üzere 2018 yılı için 31 kalem Kuru gıda alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.12.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÇAMLICA MAH. FELEK CAD. BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU BATMAN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUMUZDA TUTUKLU / HÜKÜMLÜ VE GÖREVİ BAŞINDAKİ PERSONELLERE YEDİRMEK ÜZERE 2018 YILI İÇİN 31 KALEM KURU GIDA ALIMI
BATMAN CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-ÖZEL TİP ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda tutuklu / hükümlü ve görevi başındaki personellere yedirmek üzere 2018 yılı için 31 kalem Kuru gıda alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/569401

1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLICA FELEK CAD. 141 72040 BATMAN MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882312237 - 4882312694
c) Elektronik Posta Adresi : batman.mtcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda tutuklu / hükümlü ve görevi başındaki personellere yedirmek üzere 2018 yılı için 31 kalem Kuru gıda alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU AMBAR DEPOSU ( İDARENİN BELİRLEYECEĞİ PROGRAMA GÖRE ÜRÜNLER PEYDER PEYDER TESLİM EDİLECEKTİR)
c) Teslim tarihi : Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda tutuklu / hükümlü ve görevi başındaki personellere yedirmek üzere 2018 yılı için 31 kalem Kuru gıda alımını ilişkin teslim programı, idarenin ihtiyacına binaen verilecek sipariş ile birlikte sadece sipariş edilen ürünler teslim edilecektir. Her halükarda 31.12.2018 tarihine kadar bütün ürünler sipariş edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÇAMLICA MAH. FELEK CAD. BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU BATMAN
b) Tarihi ve saati : 05.12.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU KURUMU VE KURULUŞLAR İLE ÖZEL SEKTÖRDE KURU GIDA ALIMININ GERÇEKLEŞTİĞİNE İLİŞKİN YAPILAN İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU GENEL BÜTÇE AMBAR MEMURLUĞU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU AMBAR BÜROSU BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR