PASİNLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kum ve hazır beton satın alınacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00637672
Şehir : Erzurum / Pasinler
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 18.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/354271
Niteliği, Türü, Miktarı
:
5.500 m3 kum, çakıl, kırmataş 2.750 m3 hazır beton Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
10.08.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Pasinler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Erzurumkapı Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Pasinler/ERZURUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KUM VE HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR
PASİNLER BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Kum ve Hazır Beton Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/354271

1-İdarenin
a) Adresi : ERZURUMKAPI MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ 1 25300 PASİNLER/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4426613584 - 4426613361
c) Elektronik Posta Adresi : pasinlerbelediyesi@windowslive.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5.500 m3 kum, çakıl, kırmataş 2.750 m3 hazır beton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Agregaların temin edileceği ocak ilçe merkezine 35 km’lik sınır içerisinde ise Belediyemiz araçları peyder pey agreaga teslim alacaktır. Teslimat ocakta sağlanacaktır. Ocaktaki yükleme yüklenici tarafından yapılacaktır. Agregaların temin edileceği ocak ilçe merkezine 35 km’lik sınır dışında ise talep edilen agregalar Pasinler Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Şantiye Şefliğine peyder pey teslim edilecektir. Ocaktaki yükleme ve depodaki boşaltma yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu durumda nakliye yüklenici tarafından karşılanacaktır. Hazır betonların ilçe sınırları içerisindeki tüm mahallelere beton mikseri ile nakliyesi ve pompalı pozlarda pompa ile betonun dökülmesi yükleniciye aittir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan 10 gün sonra teslimata başlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Pasinler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Erzurumkapı Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Pasinler/ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 10.08.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Pasinler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pasinler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR