SİVAS DSİ 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Koruyucu giyim ve donanım malzemesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00448218
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET SİVAS 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Alt Birimi
:
Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2016/403944
Niteliği, Türü, Miktarı
:
24 kalem Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
DSİ 19.Bölge Müdürlüğü Merkez Ambarları Sivas
İhale Tarihi
:
26.10.2016 10:00
Muhammen Bedel
:
50 TL
İhalenin Yapılacağı Yer
:
DSİ 19.Bölge Müdürlüğü M.Yazıcıoğlu Blv.No:184 Sivas
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

DSİ 19.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/403944

1-İdarenin

a) Adresi

:

Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:184 58010 SİVAS MERKEZ/SİVAS

b) Telefon ve faks numarası

:

3462270905 - 3462273182/3462270303

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi19@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

24 kalem Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

DSİ 19.Bölge Müdürlüğü Merkez Ambarları Sivas

c) Teslim tarihi

:

Malzemelerin tamamı, sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde teslim edilecektir. Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemelerinin tamamı en çok 2 (iki) partide teslim edilecektir. Ancak, DSİ ihtiyaç görürse teslimat partisi adedini arttırabilir. Teslimatla ilgili diğer hususlar Teknik Şartnamenin 3. maddesinde belirtilmiştir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DSİ 19.Bölge Müdürlüğü M.Yazıcıoğlu Blv.No:184 Sivas

b) Tarihi ve saati

:

26.10.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif verecek olan istekliler; ihtiyaç listesinde belirtilen teklif ettikleri koruyucu giyim malzemelerinin her kaleminden oluşan 1’er takım numuneyi DSİ 19.Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğüne ihale tarih ve saatine kadar teslim edecektir. Teslim edilecek koruyucu giyim malzemelerinin teknik şartnameye uygunluğunun ispatlanması istenecektir. İsteklinin, daha sonradan herhangi bir ilave koruyucu giyim malzemesi getirmesi kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Numuneleri zamanında teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Numune koruyucu giyim malzemelerini teslim eden isteklilerin teklifleri öncelikle, İdari Şartname’nin “Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Sözleşme Yapılmasına İlişkin Hususlar” bölümünde belirtilen kriterler açısından değerlendirilecektir.

Teklif zarfları uygun bulunarak değerlendirmeye alınan isteklilerin, sunmuş oldukları malzemeler muayeneye tabi tutulacak ve koruyucu giyim ve donanım malzemesi teknik şartnameye uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Esas kabul muayeneleri, Teknik Şartname Madde-4’de belirtilen, ihalenin istekli üzerinde kalması ile teslimattan sonra yapılacak kabul muayenelerdir. Bu sebeple, teslimattan sonra yapılacak kabul muayenelerinin RED ile sonuçlanması halinde, yüklenici tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki incelemenin olumlu sonuçlanmış olmasını öne sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 19. Bölge Muhasebe Şb. Müdürlüğüne veya T Vakıflar Bankası TAO Sivas Kızılırmak Şubesi TR 38 0001 5001 5800 7302 9892 87 nolu hesaba yatırılacak doküman bedel makbuzu ile Makine İmalat ve Dont. Şb.Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 19.Bölge Müdürlüğü M.Yazıcıoğlu Blv.No:184 Sivas adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR