Yazdır

ŞANLIURFA DSİ GAP 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Koruyucu giyim eşyası satın alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00623245
Şehir : Şanlıurfa / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

URFANATİK 17.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 11.07.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü - Refahiye Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. No.17 63300 / ŞANLIURFA
Niteliği, Türü, Miktarı : 9 Kalem Koruyucu Giyim Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2017/297118
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KORUYUCU GİYİM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
DSİ GAP 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ŞANLIURFA


DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü Koruyucu Giyim Malzemeleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/297118

1-İdarenin
a) Adresi : Hamidiye Mah. Emniyet Cad. 63300 Yenişehir HALİLİYE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143132910 - 4143131363
c) Elektronik Posta Adresi : mmodali@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 Kalem Koruyucu Giyim Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü Ambarları veya Yüklenicinin Mağazaları
c) Teslim tarihi : Koruyucu Giyim Malzemelerinin tamamı, sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 1 (Bir) takvim yılı içinde teslim edilecektir. Koruyucu Giyim Malzemeleri, her bir kalemin tamamı 1 (bir) partide teslim edilmek üzere, tamamı en çok 2 (iki) partide teslim edilecektir. Ancak, DSİ ihtiyaç görürse teslimat partisi adedini arttırabilir. Teslimatla ilgili diğer hususlar Teknik Şartnamenin 3. maddesinde belirtilmiştir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü - Refahiye Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. No.17 63300 / ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 11.07.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Şanlıurfa il sınırları içerisinde mağaza veya alışveriş merkezleri için “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” nı ihaleye sunması gerekmektedir. Bu mağazalar Şanlıurfa ili sınırları içerisinde herhangi bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
7.5.6.1- İsteklilerce teklif edilen malın, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teklif edilen ürünlerin marka, model ve özelliklerini gösteren “Ek 3- Koruyucu Giyim Malzemesi Bilgi Formu” nu teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.
7.5.6.2- Numuneler sözleşme öncesi İdare tarafından bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de istekliye verilir. Numune verilmemesi veya eksik verilmesi veya verilen numunenin teknik şartnameyi karşılamaması halinde istekli ve teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
7.5.6.3- Personel sayısının fazla olması, giyim ürünlerinin teslimatlarında oluşacak ambar giriş-çıkış işlemlerinin uzun sürmesi, ürün kontrolünde karşılaşılacak olan deforme ürün, beden ve drop gibi sorunlar, renk uyumsuzluğu, üretim hatası gibi nedenlerle ürün iadesi ve değiştirme sürecinde personelimizin mağdur edilmemesi için ürünü teslim alma aşamasında ihale üzerinde kalan isteklilerce giyim ürünlerinin bizzat personelin kendisine teslim edilecek şekilde, personel isim listesindeki her bir personel için ayrı ayrı olmak üzere söz konusu şartları karşılayacak nitelikte giyim kartı verilmesi zorunludur.
7.5.6.4- Malzemelerin personelimiz tarafından yerinde ayni olarak teslim almalarını sağlayacak şekilde; ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanma aşamasında DSİ Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nden alınan isim listesinde yer alan personel sayısı kadar ayni giyim kartı düzenlenecektir. Giyim malzemeleri giyim kartları karşılığında yüklenicinin bildireceği Şanlıurfa'da bulunan mağazasından her bir personelimizin kendisine ayni olarak bizzat teslim edilecektir.
7.5.6.5-İsteklilerin hizmet yeri yeterliliği açısından Şanlıurfa’da en az 1500 m² kapalı alana sahip giyim mağazası olması şartı aranacak olup, mağazasının ve şubelerinin adresini gösterecek şekilde kira sözleşmesi, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve/veya işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvurusu/beyanı gibi belgelerden birtanesi ile belgelendirilmeleri zorunludur. Bu belgeler ile oluşabilecek tereddütlerde ilgili belediyelerden ve/veya kurum ve kuruluşlardan teyit alınacaktır.
7.5.6.6- Giyim kartları, yüklenici firmanın tüm mağazalarında ve bütün giyim markalarında, sezon ve sezon sonu tüm indirim (nakit indirimler dahil) kampanyalarında, 1 (bir) takvim yılı geçerli olacaktır.
7.5.6.7- İsteklilerin mağazasında veya şubelerinde bir arada veya ayrı ayrı olmak üzere, bay-bayan ürünlerinin satılması zorunlu olup, ayni giyim kartları giyim ürünlerinin tümünde geçerli olacaktır.
7.5.6.8- Bu koşulları sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü - Refahiye Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. No.17 63300 / ŞANLIURFA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü - Refahiye Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. No.17 63300 / ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR