DENIZLI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Kömür ve odun satın alımı ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00660823
Şehir : Denizli / Merkezefendi
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ OLAY 08.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/438671
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1-ODUN 50 TON 2-KÖMÜR (YERLİ) 75 TON 3-KÖMÜR (İTHAL FINDIK) 90 TON 4-KÖMÜR (İTHAL) 230 TON Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DENİZLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ-TOPLANTI SALONU SARAYLAR MH. SELÇUK CD. NO:18 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR
DENİZLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

2017-2018 YILLARI YAKACAK ODUN KÖMÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/438671

1-İdarenin
a) Adresi : Saraylar Mah. Selçuk Cad. No: 18 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582631655 - 2582648118
c) Elektronik Posta Adresi : hsm20.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1-ODUN 50 TON 2-KÖMÜR (YERLİ) 75 TON 3-KÖMÜR (İTHAL FINDIK) 90 TON 4-KÖMÜR (İTHAL) 230 TON
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : EKLİ LİSTEDE YER ALAN "2017-2018 YILLARI YAKACAK ODUN KÖMÜR LİSTESİ"NDE BELİRTİLEN MİKTARDA ODUN VE KÖMÜR MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLERE TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : YÜKLENİCİ MALLARI TESLİM PROGRAMINA İSTİNADEN, 30 (otuz) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE BELİRTİLEN BİRİMLERE TESLİM EDECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DENİZLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ-TOPLANTI SALONU SARAYLAR MH. SELÇUK CD. NO:18 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 03.10.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İHALEYE KATILAN İSTEKLİLER AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERDEN ENAZ 1 (BİR) TANESİNİ SUNMASI YETERLİDİR.
A) İTHALATÇI İSE İTHALATÇI KAYIT BELGESİ,
B) ÜRETİCİ İSE UYGUNLUK İZİN BELGESİ,
C) DAĞITICI İSE HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ,
D) SATICI İSE HERHENGİ BİR İLDEN ALINMIŞ KATI YAKIT SATICI KAYIT BELGESİ İLE KATILABİLİRLER.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DOKÜMAN BEDELİNİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HALK BANKASI KALEİÇİ ŞUBESİ NEZDİNDEKİ TR27 0001 2009 3190 0005 0000 25 IBAN HESABINA YATIRILMASINA MÜTEAKİP DENİZLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİNDEN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ-DESTEK HİZMETLERİ ŞB. SATINALMA BİRİMİ SARAYLAR MH. SELÇUK CD. NO:18 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR