Yazdır

EDİRNE MELAHAT HULİSİ DATENİN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kömür satın alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00637630
Şehir : Edirne / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SON HABER 18.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : Edirne Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne 180 (yüzseksen) ton ve Müdürlüğe bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale Ve Değerlendirme Birimine 40(kırk) ton olmak üzere toplam 220(ikiyüz yirmi) ton torbalanmış kömür alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhalenin Yapılacağı Yer : Edirne Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü- Şükrüpaşa mahallesi Turan Dursun Caddesi No:7 Merkez EDİRNE
İhale Tarihi : 10.08.2017 14:00
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2017/347566
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR
ÇOCUK EVLERİ SİTESİ-M.HULUSİ DETANİN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Edirne Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Ve Bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale Ve Değerlendirme Biriminin ihtiyacı olan Torbalanmış kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/347566

1-İdarenin
a) Adresi : SÜKRÜPASA MAHALLESI TURAN DURSUN CADDESI NO:7 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842251837 - 2842250247
c) Elektronik Posta Adresi : edirne_cocuksitesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Edirne Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne 180 (yüzseksen) ton ve Müdürlüğe bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale Ve Değerlendirme Birimine 40(kırk) ton olmak üzere toplam 220(ikiyüz yirmi) ton torbalanmış kömür alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Edirne Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ve Bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale Ve Değerlendirme Biriminin hizmet binası kazan dairelerine
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 (onbeş) gün içinde mesai günleri ve saatleri içinde kömürler peyderpey teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Edirne Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü- Şükrüpaşa mahallesi Turan Dursun Caddesi No:7 Merkez EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 10.08.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhalatçılar ithalatçı Kayıt Belgesi
Üreticiler Uygunluk izin Belgesi
Dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi
Satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi

İsteklilerin bu belgelerden birinin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğini ibraz etmesi zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekli, Müdürlüğümüze vermeyi taahhüt ettiği kömürün Analiz raporunun aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ibraz edecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü-Satınalma Birimi- Şükrüpaşa mahallesi Turan Dursun Caddesi No:7 Merkez EDİRNE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü- Şükrüpaşa mahallesi Turan Dursun Caddesi No:7 Merkez EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR