Yazdır

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

Kömür alımı ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448999
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR YENİGÜN 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 03.11.2016 11:00
İşin Yapılacağı Yer : 700 Ton 110-150 mm Ebatlarında Kömür Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Karacaşehir Fidanlık Tesislerine , 600 Ton 70-110 mm Ebatlarında Kömür Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ankara Asfaltı 8.Km'de bulunan Ek Hizmet Binasına teslim edilecektir.
İhale Türü : Mal Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : 700 Ton 110-150 mm Ebatlarında Kömür ve 600 Ton 70-110 mm Ebatlarında Kömür Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/390701
İhalenin Yapılacağı Yer : Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No:53 26010 ESKİŞEHİR
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kömür Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/390701

1-İdarenin

a) Adresi

:

Arifiye Mahallesi Ikieylül Caddesi No : 53 26010 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2222115500 - 2222204236

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@eskisehir-bld.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

700 Ton 110-150 mm Ebatlarında Kömür ve 600 Ton 70-110 mm Ebatlarında Kömür Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

700 Ton 110-150 mm Ebatlarında Kömür Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Karacaşehir Fidanlık Tesislerine , 600 Ton 70-110 mm Ebatlarında Kömür Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ankara Asfaltı 8.Km'de bulunan Ek Hizmet Binasına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No:53 26010 ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

03.11.2016 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler tarafından temin edilecek kömürlerin analiz raporunu sunmaları zorunludur. Bu analiz raporunun Akreditasyon Sertifikasına sahip ilgili Kurumve/veye Kuruluşlarının Laboratuarından veye Resmi Kurum Laboratuarından alınması zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No:53 26010 ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR