Yazdır

PAMUKÖREN BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kömür alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452924
Şehir : Aydın / Kuyucak
Yayınlandığı Gazeteler

DENGE 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ADALET 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 75.000 Kg. İthal (Fındık) Kalorifer Kömürü. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : Pamukören Mah. Fevzi Çakmak Cad.No:22 Kuyucak/Aydın
İhale Kayıt No : 2016/408393
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 26.10.2016 10:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İTHAL (FINDIK) KÖMÜR MAL ALIMI İŞİ

BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ-PAMUKÖREN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

İthal (Fındık) Kömür Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/408393

1-İdarenin

a) Adresi

:

PAMUKÖREN MAHALLESI FEVZI ÇAKMAK CADDESI 22 09940 PAMUKÖREN KASABASI KUYUCAK/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2563793072 - 2563793073

c) Elektronik Posta Adresi

:

pabakimverehabilitasyon@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

75.000 Kg. İthal (Fındık) Kalorifer Kömürü.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Pamukören Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü deposu.

c) Teslim tarihi

:

İdarenin uygun göreceği miktar ve tarihlerde.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Pamukören Mah. Fevzi Çakmak Cad.No:22 Kuyucak/Aydın

b) Tarihi ve saati

:

26.10.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhale sonucu alınacak malın muayene ve kabul işlemleri “Mal alımları denetim, muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik” hükümlerine göre yapılacaktır. İdarece görevlendirilecek denetim muayene ve kabul komisyonu malın fiziki muayenesini yapacak gerekli gördüğü takdirde giderleri yüklenici tarafından karşılanması kaydıyla idarenin belirleyeceği laboratuara tahlil için numune gönderilecektir. Sonuç olumsuz çıkarsa istekli yazılı itirazda bulunabilecek ve bir numunede hakem laboratuara tahlil için gönderilecektir. Bu sure içinde yükleniciye ödeme yapılmayacaktır. Tahlil sonucu malın idarenin istediği vasıflarda olmadığı anlaşılırsa yüklenici firma tarafından hiçbir ücret talep edilmeksizin en geç 3 (Üç) gün içinde ambardan alınacak ve idari şartnamede belirtilen süre içinde uygun kömür teslim edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kuyucak Mal Müdürlüğü Muhasebe Servisine döküman bedeli yatırıldıktan sonra Pamukören Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü - Satınalma birimi. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pamukören Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR