Yazdır

KONYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kömür alım ihale ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449214
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

MERHABA 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ KONYA 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Konya Orman İşletme Müdürlüğü Aksinne Mahallesi Gazhane Sok.No:31 Meram /KONYA
İhale Tarihi : 21.10.2016 11:00
Niteliği, Türü, Miktarı : İthal Kömür(Sibirya Fındık) 82000 kilogram, İthal Kömür(Sibirya Ceviz) 8000 kilogram ve Torbalı Paçal Kömür ( sobalık) 11500 kilogram kömür Alımı  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/410080
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KÖMÜR ALIMI

KONYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/410080

1-İdarenin

a) Adresi

:

AKSİNNE MAHALLESİ GAZHANE SOKAK NO: 31 42040 MERAM/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3323536902 - 3323536906

c) Elektronik Posta Adresi

:

konyaisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İthal Kömür(Sibirya Fındık) 82000 kilogram, İthal Kömür(Sibirya Ceviz) 8000 kilogram ve Torbalı Paçal Kömür ( sobalık) 11500 kilogram kömür Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İthal Sibirya Fındık Kömürünün 30. Tonu Hadim ilçe merkezinde bulunan Hadim Orman İşletme Şefliğine teslim edilecektir. 20 Tonu Akşehir ilçe merkezinde bulunan Akşehir Orman İşletme Şefliğine teslim edilecektir. 12 Tonu Doğanhisar ilçe merkezinde bulunan Doğanhisar Orman İşletme Şefliğine teslim edilecektir. 20 Tonu Ilgın İlçe merkezinde bulunan Ilgın Orman İşletme Şefliğine teslim edilecektir. İthal Sibirya Ceviz Kömürünün 8 Ton Sibirya Ceviz kömürü Bozkır ilçe merkezinde bulunan Bozkır Orman İşletme Şefliğine teslim edilecektir. Torbalı Paçal Kömürün 500 kilogramı Konya Orman İşletme Şefliği Kızılören Toplu Koruma Merkezi iş yerine teslim edilecektir. 1000 Kilogramı Bademli Orman İşletme Şefliği Bademli Toplu Koruma Merkezi iş yerine teslim edilecektir. 5 Tonu Akşehir ilçe merkezinde bulunan Akşehir Orman İşletme Şefliğine teslim edilecektir. 1500 Kilogramı Güneysınır Orman İşletme Şefliği Güneysınır Toplu Koruma Merkezi iş yerine teslim edilecektir. 3500 Kilogramı Aşağıçiğil Orman İşletme Şefliği Balkı Toplu Koruma Merkezi iş yerine teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İstekliler sözleşme imzalanmasından itibaren 15 gün içerisinde şartnamede belirtilen yerlere mal teslimini yapacaklardır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Konya Orman İşletme Müdürlüğü Aksinne Mahallesi Gazhane Sok.No:31 Meram /KONYA

b) Tarihi ve saati

:

21.10.2016 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Orman İşletme Müdürlüğü'nün Ziraat Bankası Larende şubesinde bulunan TR74 0001 002197 39121 027 5004 numaralı IBAN hesabına İhale Döküman Satış Bedeli Yatırıldığına dair makbuz karşılığında Konya Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Orman İşletme Müdürlüğü adresindeki zemin kat Z-05 Nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 35 (otuz beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR