Yazdır

İZMİR DENİZ İŞLETMELERİ TİCARET AŞ.

Koltuk ve başlık kılıfı alım ihale ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492965
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİCARET A.Ş. ALSANCAK İDARİ BİNA (TALATPAŞA BULVARI NO:59 DAİRE:304-305 ALSANCAK İŞ MERKEZİ ALSANCAK KONAK/İZMİR)
Niteliği, Türü, Miktarı : 1.700 ADET KOLTUK KILIFI (KATAMARAN GEMİ), 1.700 ADET BAŞLIK KILIFI (KATAMARAN GEMİ) VE 350 ADET KOLTUK KILIFI (ARABALI VAPUR)  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/510391
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 14.12.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KOLTUK VE BAŞLIK KILIFI SATIN ALINACAKTIR

İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TUR.TİC. A.Ş.

KOLTUK KILIFI VE BAŞLIK KILIFI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/510391

1-İdarenin

a) Adresi

:

HASAN ALİ YÜCEL BULVARI NO:35 BOSTANLI VAPUR İSKELESİ 35200 BOSTANLI KARŞIYAKA/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2323305071 - 2323624126

c) Elektronik Posta Adresi

:

iletisim@izdeniz.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.700 ADET KOLTUK KILIFI (KATAMARAN GEMİ), 1.700 ADET BAŞLIK KILIFI (KATAMARAN GEMİ) VE 350 ADET KOLTUK KILIFI (ARABALI VAPUR)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Malların tamamı, İdarenin Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka/İZMİR adresinde bulunan Ambarına Yüklenici tarafından indirilerek teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Malların tamamı sözleşmenin imzalanmasını müteakip 70 (Yetmiş) takvim günü içerisinde Bostanlı İskelesindeki idare ambarına tüm kılıflar naylon poşet içinde ve/veya uygun koşullarda ambalajlanarak Yüklenici tarafından teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİCARET A.Ş. ALSANCAK İDARİ BİNA (TALATPAŞA BULVARI NO:59 DAİRE:304-305 ALSANCAK İŞ MERKEZİ ALSANCAK KONAK/İZMİR)

b) Tarihi ve saati

:

14.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  • Katamaran Gemilerde kullanılmak üzere 1 (bir) adet lacivert veya 1 (bir) adet bordo koltuk kılıfı ile 1 (bir) adet lacivert veya 1 (bir) adet bordo başlık kılıfı,
  • Arabalı Vapurlarda kullanılmak üzere 1 (bir) adet lacivert koltuk kılıfı dikerek numune ürün olarak İdareye teklifleri ile birlikte teslim edeceklerdir. (Teknik Şartnamede görülen resimler temsilidir)
  • İstekliler numune için örnek kılıfları İdarenin Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka-İzmir adresinde bulunan ambarında görebilirler.
  • Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİCARET A.Ş. SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ (TALATPAŞA BULVARI NO:59 DAİRE:304-305 ALSANCAK İŞ MERKEZİ ALSANCAK KONAK/İZMİR) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİCARET A.Ş. SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ (TALATPAŞA BULVARI NO:59 DAİRE:304-305 ALSANCAK İŞ MERKEZİ ALSANCAK KONAK/İZMİR)adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR