Yazdır

İÜ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kök hücre ve özel işlem aferez seti alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453026
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

DOKUZ SÜTUN 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNBOYU 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 27.10.2016 12:30
İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Merkez Kütüphane Binası Zemin Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL
Niteliği, Türü, Miktarı : KÖK HÜCRE VE ÖZEL İŞLEM AFEREZ SETİ SUT KODU: (HO1001) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/417512
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KÖK HÜCRE VE ÖZEL İŞLEM AFEREZ SETİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KÖK HÜCRE VE ÖZEL İŞLEM AFEREZ SETİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/417512

1-İdarenin

a) Adresi

:

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 34080 CERRAHPAŞA FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124143000 - 2124143223

c) Elektronik Posta Adresi

:

isletmemd@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

KÖK HÜCRE VE ÖZEL İŞLEM AFEREZ SETİ SUT KODU: (HO1001)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı, Taşınır Mal Süreç Birimi Tıbbi Malzeme Deposu

c) Teslim tarihi

:

30-06-2017 tarihine kadar ilgili teknik şartnamede detayları yazıldığı üzere birimin istemiş olduğu tarih ve miktarlarda partiler halinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği Tıbbi Malzeme Deposuna 10 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Merkez Kütüphane Binası Zemin Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

27.10.2016 - 12:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekliler teklif edilecek ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)' dan ürünün kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığını gösterir belgeyi teklifiyle birlikte sunacaktır. UBB kapsam dışı olan ürünler için firma UBB kapsam dışı beyanını sunmalıdır.
b) İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan Firmanın Bayi, Anabayi ya da Tedarikçi kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunacaktır.

c) İstekliler, İdari Şartnamenin 2.1/c bendindeki sut kodlarıyla teklif ettikleri ürünlerin SGK https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/Pages/ubbBarkodSorgu.jsf 'den sut kodlarıyla eşleşmiş olduğunu gösteren belgeyi ihale komisyonuna sunmalıdır.
d) İstekliler TİTUBB sisteminde yer alan Tıbbi Cihaz Durumu sayfası ( http://ubb.iegm.gov.tr/Forms/UrunGecmisSorgulama.aspx) teklif ettikleri ürünlerin barkodu, imalatçı / ithalatçı / bayii olarak kayıtlı tedarikçi firmanın TİTUBB'a kayıtlı vergi / TC kimlik numarası ve tarih bilgisinin yer aldığı çıktı teklif dosyasında yer almalıdır.
e) Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkod no'sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı no'so, bayi ise bayinin kodunun yer aldığı http://212.175.169.97/IBY/Publish.htm 'den hazırlanmış olan dosyayı dijital ortamda (cd, disc, usb vb.) idareye sunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler 1 nolu kalem için; ihale sırasında değerlendirilmek üzere teklif ettikleri ürünlere ait en az 1 (bir) adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numune, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. (Bu uygulama "Muayene Kabul Komisyonu" incelemesi yerine geçmez.)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği Fatih/İstanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Merkez Kütüphane Binası Zemin Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBULadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR