Yazdır

İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Klima filtresi alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636687
Şehir : İstanbul / Bağcılar
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ÇAĞRI 16.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Bağcılar Eğt.Araş.Hastanesi/Merkez Mah.Esenler Cad.6.Sk.Bağcılar-İST./1.Kat.İhale Toplantı Salonu
İhale Kayıt No : 2017/343751
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 41 KALEM KLİMA SANTRALLERİ FİLTRELERİ VE HEPA FİLTRELERİ ALIMI İHALESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 07.08.2017 11:00

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

HASTANE GENELİ-KLİMA SANTRALLERİ FİLTRELERİ VE HEPA FİLTRELERİ SATIN ALINACAKTIR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BAĞCILAR SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

HASTANE GENELİ-KLİMA SANTRALLERİ FİLTRELERİ VE HEPA FİLTRELERİ ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2017/343751

1-İdarenin

a)Adresi : MERKEZ MAH. ESENLER CAD.6.SOKAK BAĞCILAR BAĞCILAR/İSTANBUL
b)Telefon ve faks numarası:2124404000-2124404244
c)Elektronik Posta Adresi:
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı : 41 KALEM KLİMA SANTRALLERİ FİLTRELERİ VE HEPA FİLTRELERİ ALIMI İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri :Bağcılar Eğt. Araş. Hastanesi / Merkez Mah. Esenler Cad. 6.Sk. Bağcılar-İST./Taşınır Mal Birimi Deposuna Kaydı Yapıldıktan Sonra Hastanemiz ve/veya Hastanemize Bağlı Bulunan Birimleri
c)Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren Ayniyat tüketim deposunun yazılı siparişi üzerine sipariş çekilen kalemler için 30 (otuz) gün içerisinde Muayene Kabul Birimine peyder pey teslim edilecektir. 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır.

3-İhalenin
a)Yapılacağı yer: Bağcılar Eğt.Araş.Hastanesi/Merkez Mah.Esenler Cad.6.Sk.Bağcılar-İST./1.Kat.İhale Toplantı Salonu
b)Tarihi ve saati :07.08.2016-11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bağcılar Eğt. Araş. Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR