TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kit ve kit karşılığı cihaz satın alınacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635890
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ''DE SON NOKTA 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
08.08.2017 10:30
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TRABZON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KANUNİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

KİT KARŞILIĞI SIVI BAZLI SİTOLOJİ VE HİSTOKİMYA BOYAMA SİSTEMİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/342752
1-İdarenin
a) Adresi

: Kaşüstü Mah.Topal Osman Sk.No:7 61040 KAŞÜSTÜ YOMRA/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4623415630 - 4623415654
c) Elektronik Posta Adresi : trabzonkanunieah@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem KİT KARŞILIĞI SIVI BAZLI SİTOLOJİ VE HİSTOKİMYA BOYAMA SİSTEMİ ALIMI -MAL ALIMI 1.Sıvı Bazlı Otomatik Sitoloji Boyama Kiti 10000 Test 2.Mucicarmine Histokimyasal Boyama Kiti 5000 Test
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Trabzon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi( tıbbi sarf depo ve bağlı birimleri)
c) Teslim tarihi : Öngörülen işe başlama tarihi 01.09.2017'dir. İdare tarafından firmaya siparişin faks veya e-posta ile bildiriminden itibaren en geç 10 (On) takvim günü içerisinde sipariş edilen sayıda ürünün teslimatı gerçekleştirilecektir. İhale dokümanında belirtilen mücbir sebepler veya mücbir sebepler dışında başka bir zorunluluktan sipariş edilen ürünün tamamının teslim edilemeyeceğinin haklı gerekçelerle dayanarak yüklenici tarafından belgelendirilmesi haricinde, sağlık tesisinin siparişi oranında teslimat gerçekleştirilecek olup, siparişin bölünerek farklı zamanlarda sağlık tesisine teslimi yapılmayacaktır. İhaledeki malzemelerin teslimi 31.12.2018 tarihine kadar peyder pey olarak gerçekleşebilecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içerisinde cihazların kurulumu tamamlanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Trabzon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Toplantı Odası /
Kaşüstü Mah. Topal Osman Sok. No:7 Yomra -TRABZON
b) Tarihi ve saati : 08.08.2017 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1-Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamındaki ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olacaktır. İstekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri ürün ve cihazlar ile ilgili T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarına dair belgeyi ve ürün numaralarını (barkod), T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ürün ve cihazların, ithalatçı veya üreticisinin bayii ise bu firmaların adı altında bayiliklerini kanıtlayıcı belgeyi ve ürün numaralarını (barkod) ihale dosyası içinde sunacaklardır. Sağlık Bakanlığından onaylı ibaresi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2-İstekliler internet çıktısı olarak sunacakları UBB kayıt belgelerinin ve Bayi Bilgi formlarının üzerine hangi kalem için olduğunu belirtmek zorundadır. Belirtilmeyen belgeler değerlendirilmeyecektir.
3-İstekliler teklifte bulundukları kalemlere ait barkod numaralarını birim fiyat teklif cetvelinde belirtecek veya ayrı bir liste halinde ihale dosyasında sunacaklardır.
4-TİTUBB' a kayıtlı olmayan ürünler için sınıfının gerektiği belgeler ihale dosyasında sunulacak ve bu kalemler için kapsam dışı ibareli liste sunulacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-Teklif edilen cihazın teknik özelliklerini gösterir katalog, broşürleri ve teknik şartnamede belirtilen tüm maddeleri kabul ettiklerine dair teknik şartnameye uygunluk taahhütleri ihale dosyasında sunulacaktır. Gerekli görüldüğü durumlarda demontrasyon istenilecektir.
-Sözleşme kapsamında kurulacak cihazın üretim tarihi, seri numarası ve yaşını gösteren belge ihale dosyasında sunulacaktır. Cihazın yaşı 10 yaşından büyük olmayacak ve sözleşme bitene kadar bu yaş sınırı korunacaktır.
-Teklif edilen cihazın T.İ.T.U.B.B. kayıtlı olduğuna dair çıktılar ihale dosyasında sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde yapılmış her türlü kit karşılığı cihaz temini, tıbbi cihaz ve sarf malzeme alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Trabzon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Trabzon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi / Kaşüstü Mah. Topal Osman Sok. No:7 Yomra -TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR