MALATYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kit karşılığı cihaz alımı ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00493501
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/501110
Niteliği, Türü, Miktarı
:
MALATYA DEVLET HASTANESİNİN KİT KARŞILIĞI CİHAZ EDİNME İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
16.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
İzzetiye Mah. İnönü Cad. No:1 Kat:5 MALATYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

MALATYA DEVLET HASTANESİNİN KİT KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/501110

1-İdarenin

a) Adresi

:

İzzetiye Mah. İnönü Caddesi No:5 Kat:1 BATTALGAZİ/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası

:

4223245603 - 4223245600

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb44.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

MALATYA DEVLET HASTANESİNİN KİT KARŞILIĞI CİHAZ EDİNME İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

MALATYA DEVLET HASTANESİ

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup ,Teslimatlar idarelerin istediği zamanda ve miktarda peyderpey olarak yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İzzetiye Mah. İnönü Cad. No:1 Kat:5 MALATYA

b) Tarihi ve saati

:

16.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan cihaz ve kitler için T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) bilgi kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair bilgi ve belgeler ihale teklif zarfı içerisinde sunulmalıdır. Bu konu ile ilgili Sağlık Bakanlığının uyguladığı tüm mevzuatlar geçerlidir. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamından muaf olan cihazve kitler için ise muaf olduğuna dair beyan verilmelidir. Muaf olan cihazlar için mevzuatı gereği geçerli olan kalite belgeleri verilmelidir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

1-İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi veya,
2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu veya,
3- İsteklinin kayıt olduğu meslek odası tarafından istekil adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi
4- Tıbbi Cihaz Üreticisi OEM (original Equıpment Manufacturer- Orjinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme, belgelerinden herhangi birini sunması gereklidir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Kitlerin miadı teslim tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay olmalıdır. Yapılacak denetimlerde bozuk çıkan kitler en fazla 5 (beş) gün içerisinde firma tarafından yenisi ile değiştirlmeli ve ücret talep edilmemelidir. İhale süresi boyunca gerekli görüldüğünde, son kullanma tarihlerinden 2 (iki) ay önce haber vermek suretiyle, kitlerin daha uzun miatlıları ile (aynı veya değişik kitlerle) değiştirilebilmesi sağlanmalıdır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

1- İdare tarafından istenildiği takdirde ihalede uygun fiyatı veren firma 10 (on) iş günü içinde demonstrasyon yapacak olup demonstrasyon ile ilgili tüm masraflar yüklenici firmaya ait olacaktır. Demo ile ilgili tüm ayrıntılar kısım teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.

2- İstekliler, Cihazların üretimin devam ettiği ve kurulacak cihazların 10 (on) yıldan daha eski olmadığı belgelenmelidir.

3- İstekliler ayrıntılı bakım programlarını ihale dosyasında sunmak zorundadır. Bu program koruyucu bakımda yapılacak işlemleri, koruyucu bakım aralıklarını, arıza durumunda başvurulacak telefon, faks ve cep telefon numaralarını ; bakımda görevli elemanların kimlik bilgilerini ve eğitim durumlarını içermelidir.

4- Firmalar cihazların birinci el distribütörü veya birinci el distribütör tarafından yetkili bayisi olmalıdır.

5- Kitlere teklif veren istekliler kitlerin hangi prensipte çalışacağını belirtmek zorundadır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif ettikleri cihazı ve kitleri tanıtan, tıbbi ve teknik özelliklerini görülebileceği orijinal teknik dokümanları veya kataloglarını ihale dosyasında sunmak zorundadır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malatya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi (Döküman bedeli Malatya Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Muhasebe Birimine yatırılacaktır) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR