Yazdır

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI

Kışlık sebze ve meyve alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453503
Şehir : Mersin / Akdeniz
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No : 2016/402430
İhale Tarihi : 01.11.2016 10:00
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : Akdeniz Bölge K liği İhale Kom. Bşk. (Merkez K liği Girişi) Çamlıbel/MERSİN 
İhale Alt Birimi : DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni


MERSİN İK.DST.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

14 KALEM KIŞLIK SEBZE MEYVE ALIMI 4734 S3ayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2016/402430

1-İdarenin
a) Adresi:MERSİN İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI LİMAN İÇİ 33100 AKDENİZ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası.3242378965 - 3242378905
c) Elektronik Posta Adresi.mersin.ikmal@dzkk.tsk.tr https://
ç) ihale dokümanının:ekap.kik.gov.tr/EKAP/görülebileceği
internet adresi
(varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı.14(ONDÖRT) KALEM KIŞLIK SEBZE/MEYVE ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri.MERSİN İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI
c) Teslim tarihi:TESLİM PROGRAMI: Satın alınacak olan mal/malların teslim sürelerine göre başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.
1. PORTAKAL Teslim edilecek mal 15 Kasım 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında idare tarafından yapılacak tebligatlara istinaden teslim edilecektir.
2. MANDALİNA Teslim edilecek mal 01 Kasım 2016-15 ŞUBAT 2017 tarihleri arasında idare tarafından yapılacak tebligatlara istinaden teslim edilecektir.
3. ELMA KASA Teslim edilecek mal 01 Kasım 2016-15 Nisan 2017 tarihleri arasında idare tarafından yapılacak tebligatlara istinaden teslim edilecektir.
4. KİVİ TAZE Teslim edilecek mal 01 Kasım 2016-15 Nisan 2017 tarihleri arasında idare tarafından yapılacak tebligatlara istinaden teslim edilecektir.
5. KARNABAHAR Teslim edilecek mal 01 Kasım 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında idare tarafından yapılacak tebligatlara istinaden teslim edilecektir.
6. ISPANAK Teslim edilecek mal 01 Kasım 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında idare tarafından yapılacak tebligatlara istinaden teslim edilecektir.
7. PIRASA Teslim edilecek mal 01 Kasım 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında idare tarafından yapılacak tebligatlara istinaden teslim edilecektir.
8. LAHANA BEYAZ Teslim edilecek mal 1 Kasım 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında idare tarafından yapılacak tebligatlara istinaden teslim edilecektir.
9. HAVUÇ Teslim edilecek mal 1 Kasım 2016-15 Nisan 2017 tarihleri arasında idare tarafından yapılacak tebligatlara istinaden teslim edilecektir.
10. TURP KIRMIZI Teslim edilecek mal 01 Kasım 2016-28 Şubat 2017 tarihleri arasında idare tarafından yapılacak tebligatlara istinaden teslim edilecektir.
11. MARUL Teslim edilecek mal 01 Kasım 2016-28 Şubat 2017 tarihleri arasında idare tarafından yapılacak tebligatlara istinaden teslim edilecektir.
12. LAHANA KIRMIZI Teslim edilecek mal 01 Kasım 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında idare tarafından yapılacak tebligatlara istinaden teslim edilecektir.
13. KABAK TATLI KESTANE KABAK Teslim edilecek mal 01 Kasım 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında idare tarafından yapılacak tebligatlara istinaden teslim edilecektir.
14. MUZ Teslim edilecek mal 01 Kasım 2016- 30 Haziran 2017 tarihleri arasında idare tarafından yapılacak tebligatlara istinaden teslim edilecektir.

3- ihalenin
a) Yapılacağı yer: Akdeniz Bölge K liği İhale Kom. Bşk. (Merkez K liği Girişi) Çamlıbel/MERSİN
b) Tarihi ve saati: 01.11.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgil erin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdeniz Bölge K.lığı İhale Kom. Bşk. (Merkez K.lığı Girişi) Çamlıbel/MERSİN adresinden satın alınabilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdeniz Bölge K.lığı İhale Kom. Bşk. (Merkez K.lığı Girişi) Çamlıbel/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.


10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR