JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMESİ BAŞKANLIĞI

Kışlık sebze,meyve ve alabalık alımı ilanı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00497096
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/497510
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Ispanak 10.000Kğ.Karnabahar 8.000Kğ.Pırasa 8.000Kğ.Lahana Kırmızı 3.000Kğ.Havuç 12.000Kğ.Marul 5.000Kğ.Turp 3.500Kğ.Mandalina 10.000Kğ.Portakal 30.000Kğ.Elma 30.000Kğ.Muz 24.000Kğ.Kivi 14.000Kğ.Alabalık 12.000Kğ. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe Şehit Korgeneral İsmail SELEN Kışlası 415 Nu.lı Taşınır Mal Saymanlığı depoları Beytepe-Çankaya-Ankara
İhale Tarihi
:
23.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Beytepe/Çankaya/Ankara
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Kışlık Sebze, Meyve ve Alabalık Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/497510

1-İdarenin

a) Adresi

:

AHLATLIBEL MAH. INCEK BULVARI 06835 BEYTEPE ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

**********-**********-**********-********** **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

IHLKOMBYEGT@JANDARMA.GOV.TR

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Ispanak 10.000Kğ.Karnabahar 8.000Kğ.Pırasa 8.000Kğ.Lahana Kırmızı 3.000Kğ.Havuç 12.000Kğ.Marul 5.000Kğ.Turp 3.500Kğ.Mandalina 10.000Kğ.Portakal 30.000Kğ.Elma 30.000Kğ.Muz 24.000Kğ.Kivi 14.000Kğ.Alabalık 12.000Kğ.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe Şehit Korgeneral İsmail SELEN Kışlası 415 Nu.lı Taşınır Mal Saymanlığı depoları Beytepe-Çankaya-Ankara

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasının gecikmesi veya diğer sebeplerin ortaya çıkması durumunda, idarece teslimat tarihinde değişiklik yapılabilecektir. (Mal teslimi ile ilgili diğer hususlar, Sözleşme Tasarısının Diğer Hususlar Bölümünde açıklanmıştır.)

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Beytepe/Çankaya/Ankara

b) Tarihi ve saati

:

23.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Beytepe-Çankaya-Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Beytepe/Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR