Yazdır

K.K.K. MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI

Kışlık meyve alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453297
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MAVİ KOCAELİ 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı.İhale Komisyon Başkanlığı Sakıp Sabancı Caddesi No:134 KÖSEKÖY / KARTEPE / KOCAELİ
İhale Tarihi : 26.10.2016 14:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 6 KISIM KIŞLIK MEYVE(ELMA 4500 kg ,AYVA 3500 kg , PORTAKAL 4000 kg ,MANDALİNA 3000 kg ,MUZ 4500 kg ,KİVİ 3000 kg ) ALIMI
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/375300
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

6 KISIM KIŞLIK MEYVE ALIMI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI

6 KISIM KIŞLIK MEYVE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/375300

1-İdarenin

a) Adresi : DUMLUPINAR MAH. SAKIP SABANCI CAD. NO:134 41058 KARTEPE KARTEPE/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası : 2623732449 - 2623732603

c) Elektronik Posta Adresi : ihlkom_muhhizdesegt@kkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

6 KISIM KIŞLIK MEYVE(ELMA 4500 kg ,AYVA 3500 kg , PORTAKAL 4000 kg ,MANDALİNA 3000 kg ,MUZ 4500 kg ,KİVİ 3000 kg ) ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı. TŞN(Tük.)-129 Mal Say.lığı Sakıp Sabancı Caddesi No:134 KÖSEKÖY / KARTEPE / KOCAELİ

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip, idare tarafından yükleniciye ayrıca bir işe başlama tebligatı gönderilmeyecek olup; teslim tarihi 15 KASIM 2016 tarihinde başlatılacaktır. İşin süresi ELMA İÇİN: 151 TAKVİM GÜNÜ(İLK MAL TESLİMATI İSTENEBİLECEK TARİH 15 KASIM 2016) , AYVA İÇİN: 119 TAKVİM GÜNÜ (İLK MAL TESLİMATI İSTENEBİLECEK TARİH 15 KASIM 2016), PORTAKAL İÇİN:151 TAKVİM GÜNÜ (İLK MAL TESLİMATI İSTENEBİLECEK TARİH 15 KASIM 2016), MANDALİNA İÇİN:91 TAKVİM GÜNÜ (İLK MAL TESLİMATI İSTENEBİLECEK TARİH 15 KASIM 2016), MUZ İÇİN:151 TAKVİM GÜNÜ(İLK MAL TESLİMATI İSTENEBİLECEK TARİH 15 KASIM 2016), KİVİ İÇİN:151 TAKVİM GÜNÜ(İLK MAL TESLİMATI İSTENEBİLECEK TARİH 15 KASIM 2016) DÜR. (Ancak sözleşme verilen tarihlerden sonra yürürlüğe girdiği takdirde, ilgili mal kalemi için işe (mal teslimatına) sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte başlanacak, işin süresi de bu tarihten itibaren hesaplanacaktır. Belirtilen tarihlerden önce ilgili mal kalemi için işe başlanmayacaktır. Teslim yeri mal saymanlığınca bu şartnamenin tebligatla ilgili hükümleri doğrultusunda bu tarihlerden gerekli süre öncesinden tebligat yapılabilecektir.) 10.3.2. Taahhüt konusu mallar günlük ihtiyaçlar nispetinde olmak üzere belirtilen süreler dahilinde, TŞN(Tük)-129 Mal Say.lığınca (KARTEPE) düzenlenecek aylık tebligat çizelgelerindeki miktar ve günlerde teslim edilecektir. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde RED edilme hali dışında yükleniciye geri verilmeyecektir. (Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı Kh. ve Des.Gr.K.lığı TŞN(Tük)- 129 Mal Say.lığı, idari şartnamenin 2.1.c. maddesinde yazılı miktarı aşmayacaktır.) 10.3.3. Taahhüt edilen malların hangi günlerde teslim edileceği, bu husus düzenlenecek aylık tebligat çizelgeleri ile ayın başlamasından en geç üç gün evvelinden yüklenicinin kendisine, kanuni vekiline imzalatılması suretiyle veya sözleşmede belirtilen tebligat adresine posta ile (Resmi İadeli Taahhütlü) yapılacaktır. Tebliğ edilen miktarlar tahmini beslenme miktarları olduğundan yüklenici bir gün sonrası için getireceği net mal miktarını saymanlıktan öğrenmek zorundadır. 10.3.4. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları 10.3.4.1. Her gün ne miktar mal alınacağı : İdari şartnamenin 2/ç maddesinde yazılı teslim yerindeki saymanlıktan verilecek aylık tebligatlarla belirtilecektir. Bu tebligat listesi yüklenicinin şahsına veya kanuni vekiline veyahut ihalede belirttiği kanuni ikametgahına en az üç (3) gün evvelden ulaştırılacaktır.( Elden veya Resmi İadeli Taahhütlü) 10.3.4.2. Aylık alınacak mal tebligatı tahmini rakamlar üzerinden hesaplandığından yüklenici aylık tebligata ilaveten her gün ne miktarda mal getireceğini bir gün önceden bizzat kendisi veya kanuni vekili tarafından mal vereceği mal saymanlığından öğrenmek zorundadır. Bu maksatla teslim yerinde bir tebligat defteri tutulacaktır. Yüklenici veya kanuni vekili bu defteri imza edecektir. Bu mecburiyete riayet etmediği takdirde ihtiyaç miktarlarını öğrenmiş sayılacak ve mal getirmediği veya eksik getirdiği takdirde hakkında idari şartnamenin 47.11.2. maddesinin hükmü uygulanacaktır. Fazla mal getirmesi durumunda gelen fazlalık kendisine iade edilecektir. 10.3.4.3. İdarenin lüzum ve ihtiyacına göre tekrar tebligat yapmak şartı ile aylık teslimat gün ve miktarlarında değişiklik yapabilirler. 10.3.4.4. Yüklenici getirdiği malın fiziki muayenesinde bizzat bulunabilecek veya kanuni vekilini bulundurabilecektir. Hazır bulunduğu halde yazılan raporu imzalamadığı takdirde, keyfiyet rapora yazılacak ve müteahhide tebliğ edilmiş sayılacaktır. 10.3.4.5. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. 10.3.4.6. Malların tartı, istif, gruplama, işci hizmetleri ve diğer bütün masrafları yükleniciye aittir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı.İhale Komisyon Başkanlığı Sakıp Sabancı Caddesi No:134 KÖSEKÖY / KARTEPE / KOCAELİ

b) Tarihi ve saati : 26.10.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı. İhale Kom. Bşk. lığı Sakıp Sabancı Caddesi No:134 KÖSEKÖY / KARTEPE / KOCAELİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı.İhale Komisyon Başkanlığı Sakıp Sabancı Caddesi No:134 KÖSEKÖY / KARTEPE / KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR