Yazdır

7'NCİ KOLORDU 107'NCİ TOPÇU ALAY KOMUTANLIĞI

Kışlık meyve alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450922
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

İRFAN 19.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SİVEREK HEDEF 19.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No : 2016/409161
İhale Tarihi : 25.10.2016 10:00
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : 107 nci Topçu Alay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı SİVEREK / ŞANLIURFA
İhale Alt Birimi : 7'NCİ KOLORDU 107'NCİ TOPÇU ALAY KOMUTANLIĞI
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

107 TOP.A.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

6 KALEM KIŞLIK MEYVE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/409161
1-İdarenin
a) Adresi : 107'NCI TOPÇU ALAY KOMUTANLIGI SİVEREK/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4145533080 - 4145523178
c) Elektronik Posta Adresi : ihale107alay@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

1.000 Kg.Ayva, 5.000 Kg.Elma, 3.000 Kg.Kivi, 5.000 Kg.Muz, 5.000 Kg.Portakal, 4.000 Kg.Mandalina
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : 107 nci Topçu Alay Komutanlığı Taşınabilir ( Tük ) 218 Mal Saymanlığı Yiyecek Depoları SİVEREK / ŞANLIURFA
c) Teslim tarihi : 1.AYVA : ilk mal teslimatı 15 KASIM 2016 tarihinde başlanacak (Sözleşmenin imzalanması bu tarihten sonra olduğu takdirde, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk iş günü başlama tarihi kabul edilecektir.) olup işin bitiş tarihi 31 MART 2017 tarihi süresince, tebligat esaslarına göre günlük ihtiyaçlar nispetinde teslim edilecektir. 2.ELMA,KİVİ, PORTAKAL : ilk mal teslimatı 15 KASIM 2016 tarihinde başlanacak (Sözleşmenin imzalanması bu tarihten sonra olduğu takdirde, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk iş günü başlama tarihi kabul edilecektir.) olup işin bitiş tarihi 30 NİSAN 2017 tarihi süresince, tebligat esaslarına göre günlük ihtiyaçlar nispetinde teslim edilecektir. 3.MUZ : ilk mal teslimatı 15 KASIM 2016 tarihinde başlanacak (Sözleşmenin imzalanması bu tarihten sonra olduğu takdirde, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk iş günü başlama tarihi kabul edilecektir.) olup işin bitiş tarihi 31 MAYIS 2017 tarihi süresince, tebligat esaslarına göre günlük ihtiyaçlar nispetinde teslim edilecektir. 4.MANDALİNA: ilk mal teslimatı 15 KASIM 2016 tarihinde başlanacak (Sözleşmenin imzalanması bu tarihten sonra olduğu takdirde, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk iş günü başlama tarihi kabul edilecektir.) olup işin bitiş tarihi 31 MART 2017 tarihi süresince, tebligat esaslarına göre günlük ihtiyaçlar nispetinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 107 nci Topçu Alay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı SİVEREK / ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 25.10.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 15 TRY (Türk Lirası) karşılığı 107 nci Topçu Alay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı SİVEREK / ŞANLIURFA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 107 nci Topçu Alay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı SİVEREK / ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR