Yazdır

ADANA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kırtasiye ve bilgisayar sarf malzeme alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493794
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ADANA 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonu Yeni Baraj Mah. Hacı Ömer Sabancı Caddesi Seyhan/Adana
İhale Tarihi : 16.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 36 Kalem Kırtasiye ve Bilgisayar Sarf Malzemeleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/473631
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KIRTASİYE VE BİLGİSAYAR SARF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

ADANA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

36 KALEM KIRTASİYE VE BİLGİSAYAR SARF MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/473631

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yeni Baraj Mah. Hacı Ömer Sabancı Cad. SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası

:

3224557096 - 3224557032

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb01.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

36 Kalem Kırtasiye ve Bilgisayar Sarf Malzemeleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İdare bazında ihtiyaç listesinde yer alan idarelerin depolarıdır. Genel Sekreterliğimizce uygun görülmesi durumunda bağlı idarelerden, ihtiyaç bildirmese dahi ihtiyacı olan idarenin deposuna teslimat yapılabilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01.01.2017 tarihinde işe başlanılacak ve peyderpey yazılı sipariş bildiriminden itibaren 10 gün içerisinde sipariş çekilen miktar kadar malzeme Sağlık Tesisine teslim edilecektir. Sağlık tesisi ihtiyacına göre yada stokla ilgili kanun ve/veya yönetmeliklerde değişiklik olması halinde teslimat programını değiştirebilir. Yeni program firmaya tebliğ edildikten sonra firma yeni programa uymak zorundadır. Süreçlerin uzaması halinde işe başlama süresi belirtilen tarihten sonraki bir tarih olsa bile işin bitiş tarihi 31 Aralık 2017 tarihini geçemez.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonu Yeni Baraj Mah. Hacı Ömer Sabancı Caddesi Seyhan/Adana

b) Tarihi ve saati

:

16.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İsteklilerce, İhale listesinin 25,26,27,28,29,30,33,35. Kalemlerine ilişkin kendi ambalajında 1 adet numune ( numuneler üzerinde firma adı ve ürün sıra numarası yazılmak suretiyle) numune teslim tutanağı ile ihale tarih ve saatinden önce satınalma birimine teslim edilecektir.

Numune talep edilen ürünlerin değerlendirmesi teknik şartnameyle birlikte numune üzerinden yapılacaktır.

İhale uhdesinde kalan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin numunesi şahit numune olarak saklanacağından sunulan numune ihale sonunda istekliye iade edilmeyecektir. Diğer isteklilerce teslim edilen numunelerin kullanılması sonucu tahribat oluşmayan, denenmesi sonucu özelliğini yitirmeyen ve tekrar kullanılabilir olan numuneler talep edilmesi halinde isteklilere tutanak karşılığı iade edilecektir.

İhalede uhdesinde kalan ve numune sunulan ürünlere ilişkin yüklenici ile sözleşme imzalanması sonucu ürün tesliminde yüklenici, numune teslim ettiği gerekçesiyle sunmuş olduğu numune kadar eksik ürün teslim edeceği konusunda herhangi bir beyanda bulunmayacaktır. Ayrıca, teslim edilen numuneler için hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Halk Bankası Gazipaşa Şubesi nezdindeki TR760001200916500005000010 İBAN nolu hesabına doküman bedeli yatırılarak makbuz karşılığı Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Biriminden alınabilir. ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin EKAP a kayıt olması zorunludur. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi Yeni Baraj Mah. Hacı Ömer Sabancı Caddesi Seyhan/Adana adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR