Yazdır

BURSA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kırtasiye malzemesi alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493651
Şehir : Bursa / Nilüfer
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HABER 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 96 Kalem Toplu Kırtasiye Mal Alımı  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/462372
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ (75. YIL BULVARI PARK CAD. NO.1 NİLÜFER/BURSA
İhale Tarihi : 19.12.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KIRTASİYE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

96 Kalem Toplu Kırtasiye Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/462372

1-İdarenin

a) Adresi

:

75. Yıl Bulvarı Park Cad. No:1 16140 NİLÜFER/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2246003300 - 2246003549

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb16.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

96 Kalem Toplu Kırtasiye Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Bursa ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Bursa Devlet Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Prof. Dr. Türkan AKYOL Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Dr. Ayten BOZKAYA Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabiltasyon Merkezi, Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Gemlik Muammer AĞIM Devlet Hastanesi, İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İnegöl Devlet Hastanesi, İznik Devlet Hastanesi, Karacabey Devlet Hastanesi, Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Mudanya Devlet Hastanesi, Orhaneli Devlet Hastanesi, Orhangazi Devlet Hastanesi, Yenişehir Devlet Hastanesi, Nilüfer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İlker ÇELİKCAN Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi,

c) Teslim tarihleri

:

Malzeme Teslimat Programı; Malzemeler Genel Sekreterlik ve Sağlık Tesislerine 4 partide teslim edilecektir. 1. Parti malzeme teslimatı sözleşme imzalandıktan sonra 15 iş günü içinde yapılacaktır. 2. Parti teslimatı 15-30 Nisan 2017 tarihleri arasında, 3. Parti teslimatı 1-15 Temmuz 2017 tarihleri arasında, 4. Parti teslimatı 1-15 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Genel Sekreterlik ve Bağlı Sağlık Tesisleri kalem bazında talep edilen toplam malzeme tutarı 750,00 (YediYüzElliTürkLisası) TL 'ye kadar olan ürünlerde Genel Sekreterliğimizden olur alarak tek seferde sipariş verebileceklerdir. Teslimat programı dönemleri içinde tüketimin artması durumunda Genel Sekreterliğimizden olur alınmak kaydı ile ek sipariş verilebilecektir. İhale konusu mallar mesai günleri 09:00-15:00 saatleri arasında, yüklenici tarafından 1(bir) gün önce haber verilmek şartı ile ilgili Genel Sekreterlik veya Sağlık Tesislerine istenilen şekilde istif edilerek teslim edilecektir. Malzemelerin depoya taşınması işi yükleniciye aittir. En son malzeme ve fatura teslim tarihi 31.12.2017'dır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ (75. YIL BULVARI PARK CAD. NO.1 NİLÜFER/BURSA

b) Tarihi ve saati

:

19.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- İstekliler, teklif ettikleri malzemelere ait numuneleri tutanakla birlikte komisyona teslim edeceklerdir. Verilecek numunelerin üzerinde, ihale sıra no yazılı olacaktır. Numune verilmeyen kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2-Teklif edilen kalem/kalemler, istekli üzerinde kalmadığı takdirde o kaleme ilişkin sözleşme imzalanmasından itibaren numuneleri isteyebilir.
3-Teklif edilen kalem/kalemler, istekli üzerinde kaldığı takdirde numune iadesi yapılmayacak, söz konusu numuneler ŞAHİT NUMUNE olarak Genel Sekreterliğimiz deposunda kalacaktır. Söz konusu işin bitiminde Şahit numuneleri Yükleniciler geri alabilecektir.

4-İsteklilerce verilen numuneler komisyonca değerlendirilecek, gerekirse ek numune istenebilecek ve değerlendirilen numunelerden ücret talep edemeyeceklerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satınalma Birimi ( 75. yıl Bulvarı Park Cad. No:1 Kat:3 Nilüfer/BURSA)adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi (75. Yıl Bulvarı Park Cad. No:1 Kat:3) Nilüfer/BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR