Yazdır

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GEN.SEK.

Kırtasiye malzemesi alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496144
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 22.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No :   2016/511722
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:63 Fulya Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul İli Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Konferans Salonu
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/511722

1-İdarenin

a) Adresi :MEHMETÇİK SOK. NO:63 34330 FULYA ŞİŞLİ/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası :2123861330 - 2123812945

c) Elektronik Posta Adresi :istbeysatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI - Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri :S.B.Ü. Okmeydanı EAH, S.B.Ü. Şişli Hamidiye Etfal EAH, S.B.Ü M.S.Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH, S.B.Ü. Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz EAH, S.B.Ü.Gaziosmanpaşa Taksim EAH, İstinye DH, Sarıyer İsmail Akgün DH, Beşiktaş Sait Çiftçi DH, Kağıthane DH, İstanbul Sarıyer ADSM, İstanbul Okmeydanı ADSM depolarına teslimat yapılacaktır.

c) Teslim tarihi:Yüklenici, idareye bağlı sağlık tesislerinin talepleri doğrultusunda ürün/ürünleri peyderpey veya tek seferde teslim edecektir. Sipariş faks veya posta yolu ile yapılacak olup, sipariş mektubunun yüklenicinin eline ulaştığı andan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:63 Fulya Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul İli Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Konferans Salonu

b) Tarihi ve saati:22.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif edecekleri ürünler için en az 1 (bir) adet numuneyi, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satınalma Birimi - Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:63 Şişli/İSTANBUL adresine, üzerinde ihale sıra numaraları yazılı bir şekilde (firmaca önceden düzenlenmiş) tutanakla teslim edecektir. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, (Banka Şube Adı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Taksim Şubesi, IBAN No: TR11 0001 5001 5800 7301 7736 84) hesabına yatırıldıktan sonra Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:63 2. Kat Satınalma Birimi Şişli/ İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:63 2. Kat Şişli/ İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul İli Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR