KIRIKHAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Kırmızı et satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636368
Şehir : Hatay / Kırıkhan
Yayınlandığı Gazeteler

ANTAKYA TOPLUMCU HALK 15.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNCEL OLAY 15.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
  2017/349376
Niteliği, Türü, Miktarı
:
KIRMIZI ET ALIMI.Ayrıntılı Bilgiye Ekap’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
02.08.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Kırıkhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRIKHAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN
AÇIK İHALE USULÜ İLE KIRMIZI ET SATIN ALINACAKTIR

Hizmet Alımı İhale Kayıt Numarası 2017/349376
1-İdarenin
a) Adresi Kurtuluş Mh. Muhsin Yzaıcıoğlu Cd. No:5 Kırıkhan/HATAY
b) Telefon ve Faks No 0 326 344 2425
2-İhale Konusu Malın
a) Niteliği Türü ve Miktarı KIRMIZI ET ALIMI.Ayrıntılı Bilgiye Ekap’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim Yeri Kırıkhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Mutfağı
c) Teslim Tarihi 18.09.2017 - 08.06.2018
3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer Kırıkhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Odası
b) Tarih ve Saati 02.08.2017 ÇARŞAMBA saat: 14.00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhale konusu iş ile ilgili iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Ticaret ve Sanayii Odası kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırıkhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kurtuluş Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No.5 Kırıkhan/HATAY adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırıkhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kurtuluş Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:5 Kırıkhan/HATAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR