KULU BELEDİYE BŞK.

Kilitli beton parke taşı üretim makinesı ve ekipmanı alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00623417
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZ KULU 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/299965
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Tahta Palet Üzerine 8 cm Yüksekliğinde 8 sıra, 6 cm yüksekliğinde 10 sıra taş basan, tam otomatik çalışan ve çok katlı üretim yapan beton parke taş üretim makinesi ( 6 çeşit beton eleman üretim makinesi kalıbı ve 135 adet palet dahil) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
13.07.2017 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Kulu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Camikebir Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 1/1-201 Kulu/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI ÜRETİM MAKİNESİ VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI FABRİKASINA KURULMAK ÜZERE 1 ADET KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI ÜRETİM MAKİNESİ VE EKİPMANLARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/299965

1-İdarenin
a) Adresi : CAMIKEBIR MAHALLESI CUMHURİYET MEYDANI NO:1/1-201 42770 KULU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : ********** - **********
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@kulu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tahta Palet Üzerine 8 cm Yüksekliğinde 8 sıra, 6 cm yüksekliğinde 10 sıra taş basan, tam otomatik çalışan ve çok katlı üretim yapan beton parke taş üretim makinesi ( 6 çeşit beton eleman üretim makinesi kalıbı ve 135 adet palet dahil)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kulu Belediyesi Kilitli Taş Fabrikası Ankara Cad. Kapı No: 2330 Dinek Mahallesi Kulu / KONYA
c) Teslim tarihi : İşin başlama tarihi resmi sözleşmeden itibaren başlar, İşin bitiş tarihi 90 iş günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kulu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Camikebir Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 1/1-201 Kulu/KONYA
b) Tarihi ve saati : 13.07.2017 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a ) aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
b ) aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu
c ) aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
a) İşçilik ve Malzeme hatalarına Karşı 2 yıl süre ile yüklenici tarafından garanti olacaktır.
b) Montaj işlemleri Yüklenici tarafından yapılacak olup, tüm giderler yükleniciye ait olacaktır.
) Garanti süresi içerisnde yapılacak olan onarımlar yüklenici firma tarafından ivedililikle gerçekleşecek olup, aynı onarım 3 defa yapıldıktan sonra hatalı olan makine yenisi ile değiştirilecek
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
TEDARİK EDİLECEK MALLAR KATALOG VE FOTOĞRAFLARI TEKLİF DOSYASINDA SUNULACAKTIR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya Özel kuruluşlara satılmış çok katlı üretim yapan tam otomatik her türlü parke taşı ve bordür üretim makinası

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kulu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Camikebir Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 1/1-201 Kulu /KONYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kulu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Camikebir Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 1/1-201 Kulu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR